BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
- 2010-2014
Ilość odsłon: 9543

UCHWAŁA NR II/6/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie w sprawie nadania Statutu publicznej szkole podstawowej o nazwie: Szkoła Podstawowa im. ks. Władysława Demskiego w Straszewie.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr III/12/ 10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2011
    Więcej...

UCHWAŁA NR III/22/10 RADY GMINY RYJEWO z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie dokonania zmian w załączniku do Uchwały Nr XLII/296/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie dokonania zmiany treści załącznika (zawiera on tekst, Statutu ) do uchwały nr XV/113/04 Rady Gminy Ryjewo z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przekształcenia i nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Gminny Ośrodek Kultury w Ryjewie.
    Więcej...

UCHWAŁA NR IV/24/11 Rady Gminy Ryjewoz dnia 23 lutego 2011 r w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Ryjewo.
    Więcej...

UCHWAŁA NR IV/25/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości (gruntów użytkowanych rolniczo i na cele inne niż rolnicze) stanowiących mienie komunalne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak również na cele niezwiązane z taką działalnością (na cele niezarobkowe).
    Więcej...

UCHWAŁA NR IV/26/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
    Więcej...

UCHWAŁA NR IV/27/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr XLVII /332/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 września 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
    Więcej...

UCHWAŁA NR IV/28/11 Rady gminy Ryjewo z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji oraz załączników do deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
    Więcej...

UCHWAŁA NR VI/36/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie dokonania zmiany Uchwały Nr XLII/297/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie dokonania zmiany treści załącznika Nr 1 (zawiera on treść Statutu) do uchwały Nr XV/114/04 Rady Gminy Ryjewo z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przekształcenia i nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Gminna Biblioteka Publiczna w Ryjewie
    Więcej...

UCHWAŁA NR NR VI/37/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2011 w sprawie uchylenia uchwały Nr II/6/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie nadania Statutu publicznej szkole podstawowej im. Ks. Władysława Demskiego w Straszewie.
    Więcej...

UCHWAŁA NR IX/57/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Ryjewo odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
    Więcej...

UCHWAŁA NR X/64/11 Rady Gminy Ryjewo 28 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/100/07 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ryjewo.
    Więcej...

UCHWAŁA NR X/65/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 lutego 2011 r.w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku odnieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XI/70/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XI/71/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
    Więcej...

UCHWAŁA NR XII/74/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany treści Uchwały Nr X/65/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XII/79/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi gminy Ryjewo, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Ryjewo.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XIII/84/11 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na 2012 rok
    Więcej...

UCHWAŁA NR XIII/88/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr XV/114/04 Rady Gminy Ryjewo z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przekształcenia i nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Ryjewie.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XIII/89/11 Rady Gminy Ryjewo 27 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Ryjewie.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XIII/90/11 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ryjewo.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XIII/91/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr XLI/282/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz wprowadzenia zmiany w uchwale ją zmieniającej – Nr XLIV/308/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 22 czerwca 2010 r.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XIV/97/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ryjewo na lata 2012-2016”.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XIV/98/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr XXV/196/05 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XV/111/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr XI /70/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku odnieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XIX/123/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XIX/124/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ryjewo podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonania zleconych zadań.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XIX/125/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji oraz załączników do deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XIX/126/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Ryjewo za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym zorganizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXI/133/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 30 października 2012 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XIX/126/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Ryjewo za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym zorganizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXII/137/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Ryjewo na stałe obwody głosowania.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXII/138/12 RADY GMINY RYJEWO 29 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXII/139/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXIII/144/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXIII/145/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXIII/146/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXIII/147/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ryjewo.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXIII/148/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
    Więcej...

Uchwała Nr XXIII/150/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na 2013 rok.
    Więcej...

Uchwała Nr XXIV/156/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/100/07 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie nadania Statutu Gminy Ryjewo
    Więcej...

Uchwała Nr XXIV/157/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/144/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
    Więcej...

Uchwała Nr XXIV/158/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej.
    Więcej...

Uchwała Nr XXIV/159/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/147/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ryjewo
    Więcej...

Uchwała Nr XXIV/160/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/148/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie przyjęcia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
    Więcej...

Uchwała Nr XXIV/161/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/71/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2011 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
    Więcej...

Uchwała Nr XXIV/162/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXVII/173/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ryjewo za rok 2012.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXVII/175/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 26 czerwca 2013 r w sprawie w sprawie dokonania zmian w treści Uchwały Nr XXIII/180/08 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z dana inwestycją oraz realizujące nowe inwestycje na terenie Gminy Ryjewo w ramach pomocy de minimis.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXVII/176/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXVII/177/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
    Więcej...

UCHWAŁA NRXXIX/188/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 02 października 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenie realizowane w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ryjewo
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXX/193/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 22 października 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa wyznaczenie inkasentów i określenie wynagrodzenia za inkaso
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXXI/196/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXXI/197/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXXI/198/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXXII/205/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXXIII/215/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXXIII/216/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postacji produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXXIII/217/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Ryjewo w latach 2014 - 2015 na realizację inwestycji, zbierania, demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu gminy Ryjewo
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXXIV/218/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Ryjewo odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXXIV/220/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w treści Uchwały Nr XIII/89/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Ryjewie
    Więcej...

© 2003 Internet-Info