BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
- 2002-2003
Ilość odsłon: 51649

Zarządzenie Nr 1/02
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2002
Z dnia: 22 listopada 2002 r
    Więcej...

Zarządzenie Nr 2/02
W sprawie: powołania zastępcy Wójta
Z dnia: 12 grudnia 2002r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisu
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 3/02
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2002
Z dnia: 17 grudnia 2002 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Zarządzenie Nr 4/2002
W sprawie: zwołania zebrań wiejskich (wyborczych) na terenie gminy Ryjewo w celu dokonania wyboru Sołtysów oraz Rad Sołeckich w sołectwach Gminy Ryjewo na kadencję 2002-2006
Z dnia: 27 grudnia 2002 roku
Data wejścia w życie: od dnia jego podpisania
    Więcej...

Zarządzenie Nr5/02
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2002
Z dnia: 30 grudnia 2003 r
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Zarządzenie Nr 1/03
W sprawie: powołania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Z dnia: 17 stycznia 2003 roku
Data wejścia w życie: od dnia jego podpisania
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 2 /2003
W sprawie: powołania Komisji Przetargowerj mającej na dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie inwestycji BUDOWA WODOCIĄGU Z PRZYŁĄCZAMI II ETAP W MIEJSCOWOŚCI RYJEWO-JAŁOWIEC
Z dnia: 20 stycznia 2003 roku
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 3/03
W sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy Ryjewo na rok 2003
Z dnia: 20 lutego 2003 roku
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia oraz podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń w sposób miejscowo przyjęty
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 4/03
W sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Ryjewo na rok 2003
Z dnia: 20 lutego 2003 roku
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia oraz podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń w sposób miejscowo przyjęty
    Więcej...

Zarządzenie Nr 5/03
W sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatkówbudżetu gminy Ryjewo na rok 2003
Z dnia: 20 lutego 2003 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 6/03
W sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy Ryjewo na rok 2003
Z dnia: 11 marca 2003
Data wejścia w życie: od dnia podpisania
    Więcej...

Zarządzenie Nr 7/03
W sprawie: powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków nauczycielio dofinansowanie opłat za kształcenie (dokształcenie) pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
Z dnia: 11 marca 2003
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie Nr 8/03
W sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
Z dnia: 11 marca 2003
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie Nr 9/03
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2003
Z dnia: z dnia 31 marca 2003 roku
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 10/03
W sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne.
Z dnia: z dnia 14 kwietnia 2003
Data wejścia w życie: z dniem l maja 2003 r. i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

Zarządzenie Nr 11/03
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003.
Z dnia: z dnia 22 kwietnia 2003 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 12 /2003
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi : „WYKONYWANIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W RYJEWIE”
Z dnia: z dnia 28 kwietnia 2003 r.
Data wejścia w życie: z dnia 28 kwietnia 2003 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 13/2003
W sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
Z dnia: 5 maja 2003 roku.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 14/ 2003
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe
Z dnia: 5 maja 2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 15/03
W sprawie: dokonania sprostowań do Zarządzenia Nr 11/03 Wójta Gminy Ryjewo
Z dnia: dokonania sprostowań do Zarządzenia Nr 11/03 Wójta Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Zarządzenie Nr 16/03
W sprawie: powołania obwodowych komisji do spraw referendum na obszarze gminy Ryjewo dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym.
Z dnia: 15 maja 2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie Nr 17/2003
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003.
Z dnia: 16 maja 2003
Data wejścia w życie: podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Zarządzenie Nr 18 /2003
W sprawie: szczegółowego wykazu składników majątkowych przekazywanych przez Gminę Ryjewo w celu administrowania przez Zakład Budżetowy „ POMEZANIA " w Ryjewie
Z dnia: 21 maja 2003 roku
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie N19/2003
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn.
Z dnia: 28 maja 2003 roku
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie Nr 20/03
W sprawie: powołania gminnego koordynatora do uczestnictwa wsi w Pomorskim Programie Odnowy Wsi.
Z dnia: 28 maja 2003 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie 21/2003
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003
Z dnia: 6 czerwca 2003 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Zarządzenie Nr 22/2003
W sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy
Z dnia: 12 czerwca 2003 roku
Data wejścia w życie: dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 23/2003
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne Gminy.
Z dnia: 12 grudnia 2002r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 24/2003
W sprawie: powołania Zespołu do przygotowania i bieżącego prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej (B1P) w sieci Teleinformatycznej (Internet) dla Gminy Ryjewo.
Z dnia: 12 grudnia 2003 roku
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 25 /2003
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie :
Z dnia: 16 czerwca 2003 roku
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 26 /2003
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na ‘’Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budynek szkolny w Ryjewie".
Z dnia: 16 czerwca 2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 27/03
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003.
Z dnia: 30 czerwca 2003 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 28/2003
W sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Z dnia: l lipca 2003 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 29/03
W sprawie: Wójta Gminy Ryjewo
Z dnia: z dnia 21 lipca 2003 roku
Data wejścia w życie: sprostowania błędnego zapisu w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 27
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR.30/2003
W sprawie: powołania Komisji do odbioru inwestycji pn. Budowa wodociągu z przyłączami II etap w miejscowościach Ryjewo - Jałowiec
Z dnia: 21 lipca 2003 roku
Data wejścia w życie: dniem podpisania
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 31/03
W sprawie: sprostowania błędnych zapisów w Zarządzeniu Nr 29/03 Wójta Gminy z dnia 21 lipca 2003 roku
Z dnia: 23 lipca 2003 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 32/03
W sprawie: przekazania przez gminę w administrowanie Zakładowi Budżetowemu „POMEZANIA” w Ryjewie stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Straszewo gm. Ryjewo
Z dnia: 23 lipca 2003 roku
Data wejścia w życie: 1 sierpnia 2003r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR.33/03
W sprawie: przekazania przez Gminę Ryjewo w zarząd i administrowanie Zakładowi Budżetowemu „Pomezania” w Ryjewie sieci wodociągowej z przyłączami do miejscowości Ryjewo-Jałowiec (II Etap
Z dnia: 31. 07. 2003
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 34/03
W sprawie: sprostowania błędnych zapisów w Zarządzeniu Nr 31/03 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 23 lipca 2003 roku
Z dnia: 23 lipca 2003 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 35/2003
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 600.000 złotych”.
Z dnia: 26 sierpnia 2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 36/03
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003.
Z dnia: 29 sierpnia 2003 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 37/03
W sprawie: Wójta Gminy Ryjewo
Z dnia: 29 sierpnia 2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 38/03
W sprawie: sprostowania błędnego zapisu w Załączniku Nr 3 do Zarządzenia Nr 36/03 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
Z dnia: 19 września 2003 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 39/03
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003.
Z dnia: 30 września 2003 roku
Data wejścia w życie: 30 września 2003 roku
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 40 / 2003
W sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
Z dnia: 02 października 2003 roku.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 41/ 2003
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu
Z dnia: 02 października 2003r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 42 /2003
W sprawie: powołania komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na :
Z dnia: 3.X.2003 roku
Data wejścia w życie: w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 43/03
W sprawie: dokonanie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Z dnia: 06 października 2003 roku
Data wejścia w życie: od dnia podpisania
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr.44/2003
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru
Z dnia: 22 października 2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 45 /2003
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi:"UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO WKWOCIE 500.000,00
Z dnia: 27 października 2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 46/03
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003
Z dnia: 31 października 2003 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 47/03
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003
Z dnia: 20 listopada 2003 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 48 /2003
W sprawie: Powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru Najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi: „UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W KWOCIE 114 800 ZŁ”.
Z dnia: 21.11.2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 49 /2003
W sprawie: Powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru Najkorzystniejszej oferty nawykonanie usługi: „UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W KWOCIE 385 200 ZŁ”.
Z dnia: 21.11.2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 50/03
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003
Z dnia: 28 listopada 2003 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 51/2003
W sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy.
Z dnia: 5 grudnia 2003 roku.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania i podlega ogłoszeniuw sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 52/ 2003
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanyc z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.
Z dnia: 5 grudnia 2003r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania .
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 53/03
W sprawie: sprostowania treści Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 47/03 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 listopada 2003 roku
Z dnia: 5 grudnia 2003 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 54/03
W sprawie: w sprawie: sprostowania treści Załącznika Nr 1 i Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 50/03
Z dnia: z dnia 8 grudnia 2003
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 55/03
W sprawie: sprostowania treści Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 47/03
Z dnia: 8 grudnia 2003 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 56/03
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003
Z dnia: 15 grudnia 2003 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 57/03
W sprawie: przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2004 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
Z dnia: 15 grudnia 2003 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 58 /2003
W sprawie: opracowania planów obrony cywilnej w Gminie Ryjewo,w tym w zakładach pracy działających na obszarze gmin
Z dnia: 30 grudnia 2003 roku
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 59/03
W sprawie: sprostowania treści Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/03 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 grudnia 2003 r
Z dnia: 30 grudnia 2003 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 60/03
W sprawie: : zmian w budżecie gminy na rok 2003.
Z dnia: 30 grudnia 2003 roku
Data wejścia w życie: życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

© 2003 Internet-Info