BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
- 2010-2014
Ilość odsłon: 32549

UCHWAŁA Nr I/1/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Ryjewo.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr I/2/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ryjewo.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr I/3/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Ryjewo i określenia przedmiotu ich działania.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr I/4/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Ryjewo.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr I/5/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Ryjewo.
    Więcej...

UCHWAŁA NR II/6/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie w sprawie nadania Statutu publicznej szkole podstawowej o nazwie: Szkoła Podstawowa im. ks. Władysława Demskiego w Straszewie.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr II/7/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie „ Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010 – 2015”.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr II/8/10 Rady Gminy Ryjewoz dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Ryjewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
    Więcej...

UCHWAŁA Nr II/9/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego „Pomezania” w Ryjewie na rok budżetowy 2011.
    Więcej...

Uchwała Nr II/10/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ryjewo Pana Józefa Gutowskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr II/11/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/262/09 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr III/12/ 10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2011
    Więcej...

Uchwała Nr III/13/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2011-2024.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr III /14 /10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr III/15/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia dochodów, które mogą być gromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr III/16/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy komisji stałych Rady na 2011 rok
    Więcej...

UCHWAŁA Nr III/17/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Ryjewo.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr III/18/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia na rok 2011 Programu Rozwiązywania Uzależnień dla Gminy Ryjewo
    Więcej...

UCHWAŁA Nr III/19/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ryjewo na 2011 rok.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr III/20/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie ( w drodze kolejnych umów dzierżawy) nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne na okres 3 lat.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr III/21/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej świetlicy wiejskiej w Rudnikach Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Ryjewie.
    Więcej...

UCHWAŁA NR III/22/10 RADY GMINY RYJEWO z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie dokonania zmian w załączniku do Uchwały Nr XLII/296/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie dokonania zmiany treści załącznika (zawiera on tekst, Statutu ) do uchwały nr XV/113/04 Rady Gminy Ryjewo z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przekształcenia i nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Gminny Ośrodek Kultury w Ryjewie.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr III/23/ Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/262/09 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010.
    Więcej...

UCHWAŁA NR IV/24/11 RADY GMINY RYJEWO z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Ryjewo.
    Więcej...

UCHWAŁA NR IV/25/11 RADY GMINY RYJEWO z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntów użytkowanych rolniczo i na cele inne niż rolnicze) stanowiących mienie komunalne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak również na cele niezwiązane z taką działalnością (na cele niezarobkowe).
    Więcej...

UCHWAŁA NR IV/26/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 lutego 2011 r w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
    Więcej...

UCHWAŁA NR IV/27/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 lutego 2011 r.w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr XLVII /332/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 września 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
    Więcej...

UCHWAŁA NR IV/28/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji oraz załączników do deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr IV/29/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na poręczenie kredytu bankowego zaciąganego przez Powiślańską Lokalną Grupę Działania z siedzibą Górki 3, 82-500 Kwidzyn .
    Więcej...

U C H W A Ł A Nr IV/30/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu długoterminowego z banku krajowego.
    Więcej...

Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Ryjewo na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr V/32/11 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Ryjewo, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznawane na rok 2011.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr V/33/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Ryjewo Nr IV/24/11 z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Ryjewo
    Więcej...

UCHWAŁA Nr V/34/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2011 -2024.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr V/35/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.
    Więcej...

UCHWAŁA NR VI/36/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie dokonania zmiany Uchwały Nr XLII/297/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie dokonania zmiany treści załącznika Nr 1 (zawiera on treść Statutu) do uchwały Nr XV/114/04 Rady Gminy Ryjewo z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przekształcenia i nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Gminna Biblioteka Publiczna w Ryjewie.
    Więcej...

UCHWAŁA NR NR VI/37/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr II/6/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie nadania Statutu publicznej szkole podstawowej im. Ks. Władysława Demskiego w Straszewie.
    Więcej...

UCHWAŁA NR VI/38/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowej – drogi położonej w miejscowości Ryjewo.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr VI/39/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Ryjewo stanowiącej własność Gminy Ryjewo.
    Więcej...

Uchwała Nr VI/40/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy przedstawianej przez Wójta Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze.
    Więcej...

Uchwała Nr VII/41/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie przystąpienia Gminy Ryjewo do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
    Więcej...

Uchwała Nr VII/42/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie wyrażenia przez Radę Gminy Ryjewo zgody na prefinansowanie środków należnych z budżetu państwa Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ryjewie z tytułu realizacji projektu pod nazwą „Start do Integracji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 /w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”./
    Więcej...

Uchwała Nr VII/43/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie przyjęcia gminnego programu aktywności lokalnej na rok 2011.
    Więcej...

U C H W A Ł A Nr VII/44/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo pożyczki z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013.
    Więcej...

Uchwała Nr VII/45/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Ryjewo.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr VII/46/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr VIII/47/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ryjewo za rok 2010.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr VIII/48/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ryjewo.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr VIII/49/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie ( w drodze kolejnych umów dzierżawy) nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne na okres 3 lat.
    Więcej...

Uchwała Nr VIII/50/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Jarzębina, obręb geodezyjny Jarzębina.
    Więcej...

Uchwała Nr VIII/51/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie dokonania zmian w treści załącznika do Uchwały Nr XVIII/137/08 Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ryjewo na lata 2008-2015.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr VIII/52/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.
    Więcej...

U C H W A Ł A Nr VIII/53/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo pożyczki z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr VIII/54/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2011-2024.
    Więcej...

UCHWAŁA NR VIII/55/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność organu – Wójta Gminy Ryjewo.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr IX/56/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania Zespołu mającego przedstawić Radzie opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz Sądu Rejonowego w Kwidzynie
    Więcej...

UCHWAŁA NR IX/57/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Ryjewo odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr IX/58/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Benowo oraz Ryjewo stanowiących własność Gminy Ryjewo.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr IX/59/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.
    Więcej...

U C H W A Ł A Nr IX/60/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu długoterminowego z banku krajowego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr IX/61/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia przez Radę Gminy Ryjewo zgody Wójtowi Gminy Ryjewo na wynajęcie na czas nieoznaczony powierzchni dachowych nieruchomości zabudowanych stanowiących mienie komunalne w drodze bezprzetargowej przedsiębiorstwu Profit Group Sp. z o. o. mającym siedzibę w Warszawie przy ul. Świętokrzyska 20 w celu umocowania masztów z oprzyrządowaniem, które wykorzystywane będą do udostępnienia mieszkańcom gminy Internetu drogą radiową.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr X/62/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kwidzynie na kadencję w latach 2012-2015.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr X/63/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Ryjewo stanowiącej własność Gminy Ryjewo.
    Więcej...

UCHWAŁA NR X/64/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/100/07 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ryjewo.
    Więcej...

UCHWAŁA NR X/65/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 lutego 2011 r.w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
    Więcej...

UCHWAŁA Nr X/66/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XI/67/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XI/68/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ryjewo.
    Więcej...

Uchwała Nr XI/69/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2011r. w sprawie nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Ryjewo , obręb geodezyjny Ryjewo.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XI/70/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XI/71/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XI/72/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XII/73/11 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Gminy Ryjewo Pana Alfreda Szwed
    Więcej...

UCHWAŁA NR XII/74/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany treści Uchwały Nr X/65/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XII/75/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę oraz taryfy za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Ryjewo.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XII/76/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany treści uchwały Nr X/77/07 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 sierpnia 2007roku w sprawie użyczenia Ochotniczej Straży Pożarnej i Gminnemu Ośrodkowi Kultury nieruchomości położonej w Ryjewie przy ul. Grunwaldzkiej 70 stanowiącej gminny zasób nieruchomości.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XII/77/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ryjewo na lata 2012-2015.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XII/78/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Ryjewo ze środków budżetowych Gminy Ryjewo.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XII/79/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi gminy Ryjewo, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Ryjewo.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XII/80/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie przyjęcia na rok 2012 Programu Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Ryjewo
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XII/81/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XII/82/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2011- 2024.
    Więcej...

U C H W A Ł A Nr XII/83/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu długoterminowego z banku krajowego
    Więcej...

UCHWAŁA NR XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na 2012 rok
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIII/85/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2012-2024.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIII/86/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego Zakładu Budżetowego „Pomezania” w Ryjewie na rok budżetowy 2012 .
    Więcej...

Uchwała Nr XIII/87/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie dokonania zmian w treści Uchwały Nr XL/274/10 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XIII/88/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr XV/114/04 Rady Gminy Ryjewo z dnia 31marca 2004 r. w sprawie przekształcenia i nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Ryjewie.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XIII/89/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Ryjewie.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XIII/90/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ryjewo.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XIII/91/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr XLI/282/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz wprowadzenia zmiany w uchwale ją zmieniającej – Nr XLIV/308/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 22 czerwca 2010 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIII/92/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Trzciano i Straszewo stanowiących własność Gminy Ryjewo na rzecz Powiatu Kwidzyńskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIII/93/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ryjewo na nieruchomość gruntową stanowiącą własność Powiatu Kwidzyńskiego położonych w Barcicach.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIII/94/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy komisji stałych Rady na 2012 rok
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIII/95/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany w planie finansowym Zakładu Budżetowego „Pomezania” w Ryjewie na rok 2011.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIII/96/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XIV/97/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ryjewo na lata 2012-2016”.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XIV/98/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr XXV/196/05 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
    Więcej...

Uchwała Nr XIV/99/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/302/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości zryczałtowanej miesięcznej diety przysługującej sołtysom Gminy Ryjewo z tytułu udziału we wszystkich czynnościach związanych z pracą na rzecz Rady Gminy Ryjewo.
    Więcej...

Uchwała Nr XIV/100/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Ryjewo na rok 2013
    Więcej...

Uchwała Nr XIV/101/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/260/09 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/162/08 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Ryjewo do stowarzyszenia Powiślańska Lokalna Grupa Działania.
    Więcej...

Uchwała Nr XIV/102/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Benowo odnośnie przekazania na podstawie umowy darowizny budynku po byłej Szkole Podstawowej w Benowie Stowarzyszeniu „EKO-INICJATYWA” ul. Miłosna 1 w Kwidzynie.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIV/103/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/85/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2012-2024.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIV/104/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
    Więcej...

U C H W A Ł A Nr XIV/105/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu długoterminowego z banku krajowego.
    Więcej...

U C H W A Ł A Nr XIV/106/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo pożyczki z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013.
    Więcej...

Uchwała Nr XV/107/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr I/4/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Ryjewo.
    Więcej...

Uchwała Nr XV/108/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie przyjęcia gminnego programu aktywności lokalnej na lata 2012-2013.
    Więcej...

Uchwała Rady Gminy Ryjewo Nr XV/109/2012 w sprawie w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryjewo na 2012 rok”.
    Więcej...

Uchwała Nr XV/110/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zamiany przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowych stanowiących działki ewidencyjne oznaczone nr 288/1, 288/2, 288/3 na działki o numerze 288/4, 288/5 położonych w Ryjewie.
    Więcej...

Uchwała Rady Gminy Ryjewo Nr XV/111/2012 w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr XI /70/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XV/112/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
    Więcej...

Uchwała Nr XVI/113/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Benowo stanowiącej własność Gminy Ryjewo.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVI/114/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie ( w drodze kolejnych umów dzierżawy) nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne na okres 3 lat.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVI/115/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację zadania pn. ,,Rehabilitacja społeczna osób
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVI/116/12 Rady Gminy ryjewo z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 r.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XVII/117/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie nieodpłatnego nabycia od Powiatu Kwidzyńskiego przez Gminę Ryjewo do zasobu nieruchomości gruntowych (stanowiących drogi) położonych w miejscowości Trzciano i Mątowskie Pastwiska, gmina Ryjewo.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVII/118/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie likwidacji Zakładu Budżetowego „Pomezania” w Ryjewie.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVII/119/12 Rady Gminy Ryjewo 28 maja 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVIII/120/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ryjewo za rok 2011.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVIII/121/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ryjewo.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVIII/122/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2012w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XIX/123/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XIX/124/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ryjewo podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonania zleconych zadań.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XIX/125/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji oraz załączników do deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XIX/126/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Ryjewo za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym zorganizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIX/127/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XX/128/12 RADY GMINY RYJEWO w sprawie podziału Gminy Ryjewo na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu .
    Więcej...

UCHWAŁA NR XX/129/12 RADY GMINY RYJEWO w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu udzielania stypendiów dla najlepszych uczniów i studentów Gminy Ryjewo w celu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży, zamieszkałej na terenie Gminy Ryjewo.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XX/130/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XX/131/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XX/132/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/85/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2012-2024.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXI/133/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 30 października 2012 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XIX/126/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków lub szkoleniu pożarniczym zorganizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXI/134/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/75/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę oraz taryfy za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Ryjewo.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXI/135/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 30 października 2012 r.w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXI/136/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 r. roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXII/137/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Ryjewo na stałe obwody głosowania.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXII/138/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXII/139/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXII/140/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Ryjewo
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXII/141/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie (w drodze kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych przez strony na czas oznaczony do 3 lat których przedmiotem była ta sama nieruchomość) nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne na okres 3 lat.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXII/142/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXII/ 143 /12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXIII/144/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXIII/145/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXIII/146/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXIII/147/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ryjewo.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXIII/148/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
    Więcej...

Uchwała Nr XXIII/149/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2013-2024.
    Więcej...

Uchwała Nr XXIII/150/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na 2013 rok.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXIII/151/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy komisji stałych Rady na rok 2013
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXIII/152/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/129/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu udzielania stypendiów dla najlepszych uczniów i studentów Gminy Ryjewo w celu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży, zamieszkałej na terenie Gminy Ryjewo.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXIII/153/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryjewo na 2013 rok”.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXIII/154/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia na rok 2013 Programu Rozwiązywania Uzależnień dla Gminy Ryjewo
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXIII/155/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
    Więcej...

Uchwała Nr XXIV/156/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/100/07 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie nadania Statutu Gminy Ryjewo
    Więcej...

Uchwała Nr XXIV/157/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/144/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
    Więcej...

Uchwała Nr XXIV/158/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
    Więcej...

Uchwała Nr XXIV/159/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/147/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ryjewo
    Więcej...

Uchwała Nr XXIV/160/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/148/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie przyjęcia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
    Więcej...

Uchwała Nr XXIV/161/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/71/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2011 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
    Więcej...

Uchwała Nr XXIV/162/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania
    Więcej...

Uchwała Nr XXIV/163/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Ryjewo na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki
    Więcej...

Uchwała Nr XXIV/164/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/150/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXV/165/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ryjewo na lata 2013 - 2016.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXV/166/13 RADY GMINY RYJEWO w sprawie w sprawie nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ryjewo, obręb geodezyjny Ryjewo.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXV/167/13 RADY GMINY RYJEWO w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie (w drodze kolejnych umów dzierżawy) nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne na okres 3 lat.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXVI/168/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ryjewo
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXVI/169 /13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezdopływowych i transportu nieczystości ciekłych
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXVI/170 /13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Ryjewo
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXVI/171/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały XXIII/150/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXVI/172/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/149/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Ryjewo na lata 2013-2024
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXVII/173/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ryjewo za rok 2012.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXVII/174/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ryjewo.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXVII/175/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie dokonania zmian w treści Uchwały Nr XXIII/180/08 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z dana inwestycją oraz realizujące nowe inwestycje na terenie Gminy Ryjewo w ramach pomocy de minimis.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXVII/176/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXVII/177/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXVII/178/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację zadania pn. ,,Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego”.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXVII/179/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/150/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXVIII/180/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 6 września 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dzłalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej (Dyrektora szkoły Podstawowej w Straszewie)
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXVIII/181/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 6 września 2013 r. w sprawie zgody na wydzierżawienie (w drodze kolejnych umó dzierżawy) nieruchomości niezabudowanej stanowiące mienie komunalne na okres 3 lat
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXVIII/182/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 06 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Straszewo , Jarzębina oraz Benowo stanowiących własność Gminy Ryjewo
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXVIII/183/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 06 września 2013 r. w sprawie wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Straszewo stanowiącej własność Gminy Ryjewo
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXVIII/184/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 06 września 2013 r. w sprawie odpłatnego nabycia od Państwa Anny i Tomasza Kiliszek przez Gminę Ryjewo do zasobu nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Straszewo
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXVIII/185/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 06 września 2013 r. w sprawie odpłatnego nabycia od Pani Anny Kiliszek przez Gminę Ryjewo do zasobu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Straszewo
    Więcej...

Uchwała Nr XXVIII/186/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 06 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/150/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXVIII/187/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 06 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/149/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2013-2024
    Więcej...

UCHWAŁA NRXXIX/188/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 02 października 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenie realizowane w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ryjewo
    Więcej...

UCHWAŁA NR 189/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 02 października 2013 r. w sprawie wyrażenia przez Gminę zgody na lotnicze wykorzystanie terenu (lądowisko śmigłowców ratunkowych używanych w nocy)położonego w miejscowości Rudniki (działka nr 203)
    Więcej...

UCHWAŁA Nr 190/XXiX/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 02 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/150/12 z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXX/191/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 22 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Ryjewo na lata 2013-2032
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXX/192/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańczmi Gminy Ryjewo (ograniczonych dla mieszkańców Sołectwa Benowo ) w przedmiocie utworzenia z incjatywy grupy mieszkańców nowej jednostki pomocniczej - Sołectwa Sołtyski
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXX/193/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 22 października 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa wyznaczenie inkasentów i określenie wynagrodzenia za inkaso
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXX/194/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/150/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXX/195/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/149/2012 Rady gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2013-2024
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXXI/196/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXXI/197/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXXI/198/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXXI/199/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie sprostowania oczywistej omłki w Uchwale Nr XXIX/188/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 października 2013 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowtch prowadzonych przez Gminę Ryjewo
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXXI/200/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Ryjewo na rok 2014
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXXI/201/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Ryjewo
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXXI/202/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/150/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXXI/203/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ryjewo
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXXII/204/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Ryjewo na lata 2014 - 2024
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXXII/205/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXXII/206/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy komisji stałych Rady na rok 2014
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXXII/207/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ryjewo na rok 2014
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXXII/208 /13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjecia na rok 2014 Programu Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Ryjewo
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXXII/209 /13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia przez Gminę Ryjewo zgody na przystąpienie o charakterze Partnera II do Partnerstwa na rzecz realizacji Projektu Młodzieżowa Akademia Zatrudnienia realizowanego w ramach Prioritetu na ramach Prioritetu VII Promocja Integracji Społecznej Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i spoleczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwanego dalej
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXXII/210 /13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/150/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXXIII/211/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Ryjewo na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXXIII/212/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały NR XXIX/189/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 02 października 2013 r. w sprawie wyrażenia przez Gminę zgody na lotnicze wykorzystanie terenu (lądowisko śmigłowców ratunkowych używanych w nocy)położonego w miejscowości Rudniki (działka nr 203)
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXXIII/213/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie dokonania zmian w treści uchwały NR XL/274/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXXIII/214/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXXIII/215/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXXIII/216/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postacji produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXXIII/217/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Ryjewo w latach 2014 - 2015 na realizację inwestycji, zbierania, demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu gminy Ryjewo
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXXIV/218/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Ryjewo odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXXIV/219/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie (w drodze kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych przez strony na czas oznaczony do 3 lat których przedmiotem była ta sama nieruchomość) nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne na okres 3 lat
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXXIV/220/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w treści Uchwały Nr XIII/89/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Ryjewie
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXXIV/221/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/205/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
    Więcej...

© 2003 Internet-Info