BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
- 2006-2010
Ilość odsłon: 144121

    Więcej...

UCHWAŁA Nr I/1/06 Rady Gminy Ryjewo w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Ryjewo.
Z dnia: 23 listopada 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr I/2/06 Rady Gminy Ryjewo w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ryjewo.
Z dnia: 23 listopada 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr I/3/06 Rady Gminy Ryjewo w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Ryjewo i określenia przedmiotu ich działania.
Z dnia: 23 listopada 2006 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr I/4/06 Rady Gminy Ryjewo w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Ryjewo.
Z dnia: 23 listopada 2006 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr I/5/06 Rady Gminy Ryjewo w sprawie: wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Ryjewo.
Z dnia: 23 listopada 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr II/6/06 Rady Gminy Ryjewo w sprawie : ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
Z dnia: 6 grudnia 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniki Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr II / 7/ 06 Rady Gminy Ryjewo w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
Z dnia: 6 grudnia 2006 roku.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2007 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr II/8/06 Rady Gminy Ryjewo w sprawie : ustalenia stawek podatku od środków transportowych .
Z dnia: 6 grudnia 2006 roku.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2007 roku.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr II / 9 /06 Rady Gminy Ryjewo w sprawie : obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
Z dnia: 6 grudnia 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego a ponadto podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Ryjewie oraz w miejscach publicznych na terenie gminy Ryjewo i ma zastosowanie do zo-bowiązań podatkowych w podatku rolnym w roku 2007.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr II/10/06 Rady Gminy Ryjewo w sprawie: przyjęcia na rok 2007 Programu Rozwiązywania Uzależnień dla Gminy Ryjewo
Z dnia: 6 grudnia 2006 roku.
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr II/11/06 Rady Gminy Ryjewo w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2006.
Z dnia: 6 grudnia 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, przy czym dotyczy roku budżetowego 2006.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr II/12/06 Rady Gminy Ryjewo w sprawie : w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mątowskie Pastwiska.
Z dnia: 6 grudnia 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia .
    Więcej...

Uchwała Nr III/13/06 Rady Gminy Ryjewo w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego „Pomezania” w Ryjewie na rok budżetowy 2007.
Z dnia: 28 grudnia 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym obowiązuje począwszy od roku 2007 i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Ryjewo.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr III/14/06 Rady Gminy Ryjewo w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/228/05 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 października 2005 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Ryjewo oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Z dnia: 28 grudnia 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr III/15/06 Rady Gminy Ryjewo w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2006.
Z dnia: 28 grudnia 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, przy czym dotyczy roku budżetowego 2006.
    Więcej...

Uchwała Nr III/16/06 w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.
Z dnia: 28 grudnia 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA NR III/17/06 Rady Gminy Ryjewo w sprawie : nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 406/3 położoną w Ryjewie jako mienia niezbędnego do wykonywania zadań własnych gminy.
Z dnia: 28 grudnia 2006 roku
Wydane przez: Radę Gmin Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia .
    Więcej...

UCHWAŁA Nr III/18/06 Rady Gminy Ryjewo w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.
Z dnia: 28 grudnia 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr III/19/06 Rady Gminy Ryjewo w sprawie: wydania opinii dotyczącej przedłożonego do zaopiniowania opracowania pt, „Wyznaczanie granic obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią w celu uzasadnionego odtworzenia obszarów zalewowych” (zakres: Obszar Bezpośredniego Zagrożenia Powodzią, Rzeka Liwa poniżej jazu Białki, gmina Ryjewo).
Z dnia: 28 grudnia 2006 roku
Wydane przez: Rady Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr III/20/06 w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy komisji stałych Rady na 2007 rok.
Z dnia: 28 grudnia 2006 roku
Wydane przez: Radę Gmin Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr IV/21/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie : zatwierdzenia „Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Ryjewo”.
Z dnia: 31 stycznia 2007 roku
Wydane przez: Rady Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr IV/22/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie: uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Ryjewo w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.”
Z dnia: 31 stycznia 2007 roku
Wydane przez: Rady Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA NR IV/23/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kwidzyn na realizację usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych.
Z dnia: 31 stycznia 2007 roku
Wydane przez: Radę Gmin Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr IV/24/07 w sprawie: utraty mocy obowiązującej dwóch uchwał Rady Gminy Ryjewo, dotyczących ustalenia opłaty administracyjnej.
Z dnia: 31 stycznia 2007 roku
Wydane przez: Rady Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr IV/25/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ryjewo Pana Józefa Gutowskiego
Z dnia: 31 stycznia 2007 roku
Wydane przez: Radę Gmin Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia, przy czym dotyczy wynagrodzenia przysługującego Wójtowi Gminy począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr IV/26/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie: diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Ryjewo.
Z dnia: 31 stycznia 2007 roku
Wydane przez: Radę Gmin Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem 1 lutego 2007 roku.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr IV/27/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie: ustalenia miesięcznego ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy Ryjewo
Z dnia: 31 stycznia 2007 roku
Wydane przez: Radę Gmin Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem 1 lutego 2007 roku.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr IV/28/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/18/06 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.
Z dnia: 31 stycznia 2007 roku
Wydane przez: Radę Gmin Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, przy czym dotyczy roku budżetowego 2007.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr V/29/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie: uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ryjewo na lata 2007 – 2011”.
Z dnia: 28 lutego 2007 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego a ponadto podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Ryjewo, przy czym jej postanowienia dotyczą lat 2007 – 2011.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr V/30/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Kwidzynie na sporządzenie dokumentacji technicznej na zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja drogi Kwidzyn – Trzciano - Straszewo”
Z dnia: 28 lutego 2007 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

U C H W A Ł A Nr V/31/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Ryjewo.
Z dnia: 28 lutego 2007 r.
Wydane przez: Radę Gmin Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

U C H W A Ł A Nr V/32/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Ryjewo Nr XIII/105/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ryjewo.
Z dnia: 28 lutego 2007 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr V/33/ 07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie : zmiany Uchwały Nr III/18/06 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.
Z dnia: <28 lutego 2007 roku

Wydane przez: Radę Gmin Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, przy czym dotyczy roku budżetowego 2007.
    Więcej...

Uchwała Nr VI/34/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie: dokonania zmian w Uchwale Nr XV/113/04 Rady Gminy Ryjewo z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przekształcenia i nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Ryjewie.
Z dnia: 30 marca 2007 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

U C H W A ł A Nr VI/35/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie: poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Z dnia: 30 marca 2007r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała Nr VI/36/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie przyjęcia statutu Urzędu Gminy w Ryjewie.
Z dnia: 30 marca 2007 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr VI/37/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie : środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.
Z dnia: 30 marca 2007 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr VI/ 38/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie : planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Ryjewo, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznawane na rok 2007.
Z dnia: 30 marca 2007r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr VI/39/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie: zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu długoterminowego z banku krajowego ( wybranego z zachowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych ) w celu sfinansowania wydatków bieżących Gminy Ryjewo.
Z dnia: 30 marca 2007 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr VI/40/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Z dnia: 30 marca 2007 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, przy czym dotyczy roku budżetowego 2007.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr VI/41/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Ryjewo.
Z dnia: 30 marca 2007 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr VI/42/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie : zobowiązująca gminę Ryjewo do realizacji inwestycji celu publicznego budowy świetlicy wiejskiej lub placu zabaw lub boiska sportowe w Mątowskich Pastwiskach.
Z dnia: 30 marca 2007 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr IV/43/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie: nieodpłatnego nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Klecewko.
Z dnia: 30 marca 2007 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr VI/44/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie: nieodpłatnego nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ryjewo.
Z dnia: 30 marca 2007 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr VI/45/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Ryjewo do zawiadomienia w formie pisemnej Sekretarza Gminy Ryjewo i Skarbnika Gminy Ryjewo o ciążącym na nich obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego, do którego zobowiązani zostali, jako osoby pełniące funkcje publiczne, przez ustawę z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U.Nr 218, poz. 1592, Nr 249, poz. 1832, ze zm. Dz. U. z 2007 r. Nr 25, poz. 162).
Z dnia: 30 marca 2007 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr VII/46/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ryjewo za rok 2006.
Z dnia: 30 kwietnia 2007 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr VII/47/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ryjewo.
Z dnia: 30 kwietnia 2007 roku
Wydane przez: Radę Gmin Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr VII / 48 / 07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie : ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru.
Z dnia: 30 kwietnia 2007 r.
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr VII/49/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki w treści załącznika do uchwały Nr VI / 35 / 07 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokośc wynagrodzenia za inkaso.
Z dnia: 30 kwietnia 2007 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr VII / 50 / 07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/18/06 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.
Z dnia: 30 kwietnia 2007 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, przy czym dotyczy roku budżetowego 2007.
    Więcej...

U C H W A Ł A Nr VII/51/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie : zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu na inwestycję w zakresie dróg publicznych, gminnych i powiatowych na terenach wiejskich z „ Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej „ .
Z dnia: 30 kwietnia 2007 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

U C H W A Ł A Nr VII/52/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie : zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w celu sfinansowania zadania inwestycyjnego o nazwie: „ Budowa oczyszczalni ścieków w Watkowicach Dużych, w Watkowicach Małych i w Klecewku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
Z dnia: 30 kwietnia 2007 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr VII/53/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie: przyjęcia przedstawionego Radzie Gminy Ryjewo sprawozdania z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ryjewo na lata 2004 – 2010”
Z dnia: 30 kwietnia 2007 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr VII/54/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie: przyjęcia przedłożonego Radzie Gminy Ryjewo sprawozdania z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Ryjewo na lata 2004 – 2010”
Z dnia: 30 kwietnia 2007 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr VII/55/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Ryjewo.
Z dnia: 30 kwietnia 2007 r.
Wydane przez:
Radę Gminy Ryjewo

Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia.
    Więcej...

Uchwała Nr VII/56/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie : zarządzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Rudniki i Sołectwa Jarzębina,odnośnie zmiany granic i obszaru obu sołectw , spowodowanej włączeniem miejscowości Szkaradowo Szlacheckie ( znajdującej się obecnie na obszarze Sołectwa Rudniki ) do terenu działania (obszaru) Sołectwa Jarzębina.
Z dnia: 30 kwietnia 2007 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia przy czym podlega ona ogłoszeniu w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ryjewie oraz na tablicach ogłoszeń w Sołectwie Rudniki i Sołectwie Jarzębina.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr VII/57/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie: uchylenia uchwały Nr IV/43/07 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Klecewko.
Z dnia: 30 kwietnia 2007 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr VII/58/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie: nieodpłatnego nabycia przez Gminę Ryjewo części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Klecewko.
Z dnia: 30 kwietnia 2007 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr VIII/59/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie: dokonania podziału Sołectw Rudniki i Jarzębina oraz zmiany granic i obszaru Sołectwa Rudniki i Sołectwa Jarzębina na terenie Gminy Ryjewo.
Z dnia: 30 maja 2007 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
    Więcej...

Uchwała Nr VIII/60/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie: przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Ryjewo na lata 2007-2013”.
Z dnia: 30 maja 2007 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr VIII/61/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie: uchylenia uchwały Nr V/30/07 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Kwidzynie na sporządzenie dokumentacji technicznej na zadanie inwestycyjne pn.”Modernizacja drogi Kwidzyn – Trzciano – Straszewo”.
Z dnia: 30 maja 2007 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr VIII/62/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/18/06 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.
Z dnia: 30 maja 2007 roku
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, przy czym dotyczy roku budżetowego 2007.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr VIII/63/07 Rady Gminy Ryjewo sprawie: ustalenia dochodów, które mogą być gromadzone na rachunkach dochodów własnych niektórych jednostek budżetowych, tj. szkół publicznych prowadzonych przez Gminę Ryjewo.
Z dnia: 30 maja 2007 roku
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr IX/64/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Ryjewo na lata 2007-2013”
Z dnia: 20 czerwca 2007 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr IX / 65 / 07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany treści Uchwały Nr VII/51/07 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu na inwestycję w zakresie dróg publicznych, gminnych, i powiatowych na terenach wiejskich z „ Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej „ .
Z dnia: 20 czerwca 2007 r.
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr IX / 66 / 07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/06 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.
Z dnia: 20 czerwca 2007 roku
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr IX./67/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Ryjewo gm.Ryjewo stanowiących własność Powiatu Kwidzyńskiego.
Z dnia: 20 czerwca 2007 r.
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr IX/68/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Ryjewo.
Z dnia: 20 czerwca 2007r.
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr IX/69/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie powołania Zespołu mającego przedstawić Radzie opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz Sądu Rejonowego w Kwidzynie.
Z dnia: 20 czerwca 2007 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

UCHWAŁA Nr IX/70/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr III/20/06 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy komisji stałych Rady na 2007 rok.
Z dnia: 20 czerwca 2007 roku
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr IX/71/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmiany treści załącznika do Uchwały Nr XXVIII/220/05 Rady Gminy Ryjewo z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie użyczenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych nieruchomości położonych na terenie Gminy Ryjewo, stanowiących gminny zasób nieruchomości.
Z dnia: 20 czerwca 2007 r
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr IX/72/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmian treści Uchwały Nr XXXIX/306/06 Rady Gminy Ryjewo z dnia 18 października 2006 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ryjewo na rok 2007”
Z dnia: 20 czerwca 2007 roku
Wydane przez:
Radę Gminy Ryjewo

Data wejścia w życie: Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Ryjewo.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr IX/73/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie dokonania korekty w treści uchwały Nr IV/26/07 Rady Gminy Ryje-wo z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służ-bowych radnych Rady Gminy Ryjewo.
Z dnia: 20 czerwca 2007 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr X/74/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie określenia zasad w zakresie nabywania , zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu.
Z dnia: 29 sierpnia 2007r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego a ponadto podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Ryjewo .
    Więcej...

Uchwała Nr X/75/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/172/04 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości opłaty administracyjnej pobieranej za wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy.
Z dnia: 29 sierpnia 2007 r.
Wydane przez:
Radę Gminy Ryjewo

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr X/76/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatków mieszkaniowych.
Z dnia: 29 sierpnia 2007 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała Nr X/77/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie użyczenia Ochotniczej Straży Pożarnej i Gminnemu Ośrodkowi Kultury nieruchomości położonej w Ryjewie przy ul. Grunwaldzkiej 70 stanowiącej gminny zasób nieruchomości.
Z dnia: 29 sierpnia 2007 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr X/78/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/06 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.
Z dnia: 29 sierpnia 2007 roku
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

U C H W A Ł A Nr X/79/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu długoterminowego z banku krajowego pn. Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Gdańsku ( wybranego z zachowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych ) w celu sfinansowania wydatków bieżących Gminy Ryjewo.
Z dnia: 29 sierpnia 2007 roku
Wydane przez:
Radę Gminy Ryjewo

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr X/80/07 Rady Gminy w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Rudniki i Sołectwa Jarzębina odnośnie zmiany treści statutów obu sołectw w części zapisów statutowych dotyczących nowego przebiegu granic tych jednostek pomocniczych.
Z dnia: 29 sierpnia 2007 roku
Wydane przez: Radę Gmin Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia przy czym podlega ona ogłoszeniu w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ryjewie oraz na tablicach ogłoszeń w Sołectwie Rudniki i Sołectwie Jarzębina.
    Więcej...

Uchwała Nr X/81/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie przystąpienia Gminy Ryjewo do projektu „Pętla Żuławska – Międzynarodowa Droga Wodna E-70” z zadaniem „Szlak kajakowy rzeki Liwy w powiecie kwidzyńskim”
Z dnia: 29 sierpnia 2007 roku
Wydane przez:
Radę Gminy Ryjewo

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr X/82/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego poparcia dla inicjatywy Powiatu Kwidzyńskiego dotyczącej utworzenia Lokalnej Agencji Energetycznej – Stowarzyszenie Powiślańskie Centrum Energii z siedzibą w Kwidzynie oraz ewentualnego przystąpienia do tego Stowarzyszenia.
Z dnia: 29 sierpnia 2007 roku
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr X/83/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie rozpatrzenia skargi na postępowanie Wójta Gminy Ryjewo.
Z dnia: 29 sierpnia 2007 roku
Wydane przez:
Radę Gminy Ryjewo

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia .
    Więcej...

Uchwała Nr XI/84/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie nieodpłatnego nabycia ( w drodze darowizny ) do zasobu mienia komunalnego nieruchomości położonych w miejscowości Ryjewo , gm. Ryjewo stanowiących własność Powiatu Kwidzyńskiego.
Z dnia: 7 września 2007 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia .
    Więcej...

Uchwała Nr XII/85/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 21 października 2007 r.
Z dnia: 12 września 2007 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podana zostaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Ryjewo.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIII/86/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kwidzynie na kadencję w latach 2008-2011.
Z dnia: 26 września 2007 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIII/87/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie ustalenia przez Radę Gminy Ryjewo wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Ryjewo.
Z dnia: 26 września 2007 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIII/88/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Gminy na ustalone przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Ryjewo wartości jednego punktu w złotych przy sporządzaniu tabeli punktowych rozpiętości wynagrodzenia dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników.
Z dnia: 26 września 2007 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIII/89/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie ustalenia dochodów, które mogą być gromadzone na rachunkach dochodów własnych niektórych jednostek budżetowych, tj. szkół publicznych prowadzonych przez Gminę Ryjewo.
Z dnia: ,b>26 września 2007 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

U CHWAŁA Nr XIII /90 /07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
Z dnia: 26 września 2007r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIII / 91 /07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie stawek opłaty od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
Z dnia: 26 września 2007r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIII/92/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmiany treści Uchwały Nr XXXV/274/06 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie: uchwalenia statutów sołectw Gminy Ryjewo
Z dnia: 26 września 2007 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, przy czym podlega również ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Ryjewo.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIII/93/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007.
Z dnia: 26 września 2007 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr XIV/94/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie przystąpienia Gminy Ryjewo do projektu „Słoneczne Dachy dla Powiśla”.
Z dnia: 30 października 2007 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia .
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIV/95/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
Z dnia: 30 października 2007 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego a ponadto podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Ryjewie oraz w miejscach publicznych na terenie gminy Ryjewo i ma zastosowanie do zobo-wiązań podatkowych w podatku rolnym w roku 2008.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIV/96/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji placówkom niepublicznym prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne.
Z dnia: 30 października 2007 roku
Wydane przez: Radę Gmin Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr XIV/97/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego warunki dofinansowania kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach obszaru „A” programu pilotażowego pod nazwą: „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”.
Z dnia: 30 października 2007 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr XIV/98/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie wskazania przez Gminę Ryjewo Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie jako jednostki organizacyjnej, która w imieniu Gminy będzie dokonywała wszystkich czynności związanych z realizacją obszaru „A” programu pilotażowego pod nazwą: „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”
Z dnia: 30 października 2007 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia, przy czym podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy Ryjewo.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIV/ 99 /07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007.
Z dnia: 30 października 2007 roku
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia .
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XV/100/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ryjewo.
Z dnia: 28 listopada 2007 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XV/101/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych .
Z dnia: 28 listopada 2007 roku.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 roku.
    Więcej...

Uchwała Nr XV/102/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr XXXIII/256/06 Rady Gminy Ryjewo z dnia 15 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe na terenie Gminy Ryjewo.
Z dnia: 28 listopada 2007 roku.
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XV/103/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ryjewo na rok 2008.
Z dnia: 28 listopada 2007 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XV/104/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę oraz taryfy za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Ryjewo.
Z dnia: 28 listopada 2007 r.
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: dniem 1 stycznia 2008r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.
    Więcej...

Uchwała Nr XV/105/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dopłaty dla niektórych taryfowych grup odbiorców usług dla zakładu budżetowego „Pomezania” w Ryjewie na rok budżetowy 2008.
Z dnia: 28 listopada 2007 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia, przy czym obowiązuje począwszy od roku 2008 i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Ryjewo.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XV/106/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zasad otrzymywania i wysokości zryczałtowanej miesięcznej diety przysługującej sołtysom Gminy Ryjewo z tytułu udziału we wszystkich czynnościach związanych z pracą na rzecz Rady Gminy Ryjewo.
Z dnia: 28 listopada 2007 roku
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2008 roku, przy czym podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie sołectw.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XV/107/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Ryjewo.
Z dnia: 28 listopada 2007r.
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XV/ 108 /07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007.
Z dnia: 28 listopada 2007 roku
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XV/109/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Ryjewo do zawiadomienia w formie pisemnej Sekretarza Gminy Ryjewo i Skarbnika Gminy Ryjewo o ciążącym na nich obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego, do którego zobowiązani zostali, jako osoby pełniące funkcje publiczne, przez ustawę z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Jednolity tekst: Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, zmiany: Dz. U. Nr 83, poz. 561, zm. wyn. z Nr 85, poz. 571, Nr 115, poz. 789 i Nr 165, poz. 1171).
Z dnia: 28 listopada 2007 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVI /110/ 07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.
Z dnia: 20 grudnia 2007 roku
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVI/111/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
Z dnia: 20 grudnia 2007 roku
Wydane przez: Radę Gmin Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniki Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVI/112/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
Z dnia: 20 grudnia 2007 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XVI/113/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie przyjęcia na rok 2008 Programu Rozwiązywania Uzależnień dla Gminy Ryjewo
Z dnia: 20 grudnia 2007 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr XVI/114/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych Gminy w odniesieniu do dożywiania dzieci oraz osób dorosłych.
Z dnia: 20 grudnia 2007 roku
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr XVI/115/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
Z dnia: 20 grudnia 2007r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVI/ 116 /07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007.
Z dnia: 20 grudnia 2007 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVI/117/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.
Z dnia: 20 grudnia 2007 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XVI/118/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kwidzyn na realizację usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych.
Z dnia: 20 grudnia 2007r.
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

U C H W A Ł A NR XVI/119/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu długoterminowego z banku krajowego pn. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział w Ryjewie w celu sfinansowania wydatków bieżących Gminy Ryjewo.
Z dnia: 20 grudnia 2007 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.

    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVII / 120 / 08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji oraz załączników do deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
Z dnia: 7 lutego 2008 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVII/ 121 / 08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr VI /35/07 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2007r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Z dnia: 7 lutego 2008 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego .
    Więcej...

Uchwała Nr XVII/122/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zatwierdzenia „Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Ryjewo”.
Z dnia: 7 lutego 2008 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVII/123/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
Z dnia: 7 lutego 2008 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniki Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr XVII/124/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały dotyczącej podziału obszaru gminy na sołectwa.
Z dnia: 7 lutego 2008 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVII/125/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych prowadzonych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo.
Z dnia: 7 lutego 2008 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVII/126/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Ryjewo, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznawane na rok 2008.
Z dnia: 7 lutego 2008r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XVII/127/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ryjewo Pana Józefa Gutowskiego
Z dnia: 7 lutego 2008 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia, przy czym dotyczy wynagrodzenia przysługującego Wójtowi Gminy począwszy od dnia 1 stycznia 2008 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVII/128/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Ryjewo.
Z dnia: 7 lutego 2008 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVII/129/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryjewo
Z dnia: 7 lutego 2008 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVII/130/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie wskazania banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Gminy Ryjewo.
Z dnia: 7 lutego 2008 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVII/131/ 08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/110/07 Rady Gminy Ryjewo z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.
Z dnia: 7 lutego 2008 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XVII/132/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu na inwestycję w zakresie dróg publicznych, gminnych i powiatowych na terenach wiejskich z „ Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej „.
Z dnia: 7 lutego 2008 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVII/133/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy komisji stałych Rady na 2008 rok
Z dnia: 7 lutego 2008 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XVIII/134/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie uchwalenia lokalnego Programu udzielania stypendiów dla najlepszych uczniów i studentów Gminy Ryjewo w celu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży, zamieszkałej na terenie Gminy Ryjewo.
Z dnia: 12 marca 2008 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr XVIII/135/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno –Gospodarczego Gminy Ryjewo do roku 2015
Z dnia: 12 marca 2008 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XVIII/136/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jarzębina na lata 2008 - 2015
Z dnia: 12 marca 2008 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XVIII/137/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ryjewo na lata 2008 - 2015
Z dnia: 12 marca 2008 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XVIII/138/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Straszewo na lata 2008 - 2015
Z dnia: 12 marca 2008
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XVIII/139/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Trzciano na lata 2008 - 2015
Z dnia: 12 marca 2008 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XVIII/140/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie wyrażenia przez Radę Gminy Ryjewo zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości położonej w Ryjewie przy ul. Grunwaldzkiej (dz. nr 400/22) na której usytuowany jest budynek magazynowy o powierzchni użytkowej 1012 m2 oraz udzielenia w związku z tym wytycznych Wójtowi Gminy Ryjewo.
Z dnia: 12 marca 2008 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia .
    Więcej...

Uchwała Nr XVIII/141/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie nieodpłatnego przejęcia do zasobu mienia komunalnego Gminy Ryjewo gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa.
Z dnia: 12 marca 2008r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XVIII/142/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie nieodpłatnego nabycia (w drodze darowizny) do zasobu mienia komunalnego
Z dnia: 12marca 2008 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVIII/143/ 08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/110/07 Rady Gminy Ryjewo z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.
Z dnia: 12 marca 2008 roku
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

U C H W A Ł A NR XVIII/144/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu długoterminowego z banku krajowego w celu sfinansowania wydatków inwestycyjnych Gminy Ryjewo.
Z dnia: 12 marca 2008 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVIII/145/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Gminy Ryjewo
Z dnia: 12 marca 2008
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIX/146/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ryjewo za rok 2007.
Z dnia: 24 kwietnia 2008 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIX/147/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ryjewo.
Z dnia: 24 kwietnia 2008 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIX/148/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/83/03 Rady Gminy Ryjewo z dnia w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/83/03 Rady Gminy Ryjewo z dnia terenie Gminy Ryjewo.
Z dnia: 24 kwietnia 2008 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
    Więcej...

U C H W A Ł A Nr XIX/149/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie : zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu na inwestycję w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę na terenach wiejskich z „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej”.
Z dnia: 24 kwietnia 2008 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

U C H W A Ł A Nr XIX/150/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie : zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w celu sfinansowania zadania inwestycyjnego o nazwie: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ryjewie”.
Z dnia: 24 kwietnia 2008 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XIX/151/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/144/08 Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu długoterminowego z banku krajowego w celu sfinansowania wydatków inwestycyjnych Gminy Ryjewo.
Z dnia: 24 kwietnia 2008 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIX/152/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/110/07 Rady Gminy Ryjewo z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.
Z dnia: 24 kwietnia 2008 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIX/153/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jarzębina stanowiącej własność Gminy Ryjewo.
Z dnia: 24 kwietnia 2008 r.
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia.
    Więcej...

Uchwała Nr XX/154/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
Z dnia: 29 maja 2008 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr XX/155/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie dokonania korekty w treści uchwały Nr XL/314/06 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 października 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Gminy Ryjewo na wydzierżawienie na okres 15 lat przez Gminę Ryjewo nieruchomości w Benowie po byłej szkole podstawowej Stowarzyszeniu „Eko-Inicjatywa” z siedzibą w Kwidzynie oraz udzielenia Wójtowi Gminy Ryjewo wytycznych związanych z zawarciem tej umowy.
Z dnia: 29 maja 2008 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XX/156/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr XXXII/209/97 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Budżetowego „ Pomezania ” w Ryjewie.
Z dnia: 29 maja 2008 roku
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr XX/157/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie uchylenia uchwały XXXIII/264/06 Rady Gminy Ryjewo z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie zamiaru przystąpienia Gminy Ryjewo do mającej się zawiązać Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ryjewie , której zadaniem będzie realizacja wspólnego przedsięwzięcia polegającego na budowie oraz przyszłej eksploatacji elektrociepłowni opalanej biopaliwem.
Z dnia: 29 maja 2008 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XX/ 158 /08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008.
Z dnia: 29 maja 2008 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr XX/159/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ryjewo Pana Józefa Gutowskiego.
Z dnia: 29 maja 2008 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia, przy czym dotyczy wynagrodzenia przysługującego Wójtowi Gminy począwszy od dnia 1 stycznia 2008 r.
    Więcej...

Uchwała Nr XX/160/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta.
Z dnia: 29 maja 2008 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XX/161/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zamiaru przejęcia od Powiatu Kwidzyńskiego do kategorii dróg gminnych dróg w obrębie administracyjnym Gminy Ryjewo.
Z dnia: 29 maja 2008 r.
Wydane przez: Rady Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XX/162/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Ryjewo do stowarzyszenia Powiślańska Lokalna Grupa Działania.
Z dnia: 29 maja 2008
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXI / 163 / 08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008.
Z dnia: 19 czerwca 2008 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr XXI/164/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie wyrażenia zgody na udzielenia bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy
Z dnia: 19 czerwca 2008 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXI/165/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie wyrażenia przez Radę Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 323/3 położonej w Ryjewie przy ul. Donimirskich na okres 10 lat.
Z dnia: 19 czerwca 2008 r.
Wydane przez: 19 czerwca 2008 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXI/166/08 Rada Gminy Ryjewo w sprawie wyrażenia przez Radę Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej obejmującej działki nr 323/6, 323/9, 323/10 położonej w Ryjewie przy ul. Donimirskich na okres 10 lat.
Z dnia: 19 czerwca 2008 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXI/167/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr I/4/06 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Ryjewo.
Z dnia: 19 czerwca 2008 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XXI/168/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmiany w treści Lokalnego Programu udzielania stypendiów dla najlepszych uczniów i studentów Gminy Ryjewo w celu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Ryjewo - stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/134/08 Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 marca 2008 roku.
Z dnia: 19 czerwca 2008 roku
Wydane przez: 25 stycznia 2008 roku
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr XXII/169/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmiany treści załącznika do uchwały Nr IX/64/07 Rady Gminy Ryjewo z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Ryjewo na lata 2007-2013”.
Z dnia: 29 sierpnia 2008 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XXII/170/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rudniki na lata 2008 – 2015.
Z dnia: 29 sierpnia 2008
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XXII/171/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Benowo na lata 2008 – 2015.
Z dnia: 29 sierpnia 2008 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XXII/172/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie: określenia zasad podawania do publicznej wiadomości wykazu podatników, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykazu osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej.
Z dnia: 29 sierpnia 2008 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXII/173/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Ryjewo i Straszewo stanowiącej własność Gminy Ryjewo.
Z dnia: 29 sierpnia 2008 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXII/ 174 / 08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008.
Z dnia: 29 sierpnia 2008 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XXII/175/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmiany treści załącznika do uchwały Nr XVIII/138/08 Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Trzciano.
Z dnia: 29 sierpnia 2008 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XXII/176/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie upoważnienia organu gminnej jednostki organizacyjnej – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych .
Z dnia: <29 sierpnia 2008 roku

Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XXII/177/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Ryjewo do zasobu mienia komunalnego gminy Ryjewo działki nr 25/1 o pow. 0,0215 ha położonej w miejscowości Borowy Młyn, gmina Ryjewo.
Z dnia: 29 sierpnia 2007 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXII/178/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Ryjewo.
Z dnia: 29 sierpnia 2008 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXII/179/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie: przejęcia od Powiatu Kwidzyńskiego do kategorii dróg gminnych dróg w obrębie administracyjnym Gminy Ryjewo.
Z dnia: 29 sierpnia 2008 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXIII/180/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją oraz realizujące nowe inwestycje na terenie Gminy Ryjewo w ramach pomocy de minimis.
Z dnia: 30 września 2008 roku.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXIII/181/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
Z dnia: 30 września 2008r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXIII/182/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/91/07 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 września 2007 r w sprawie stawek opłaty od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
Z dnia: 30 września 2008 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009 r.

    Więcej...

U C H W A Ł A Nr XXIII/183/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie: zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu długoterminowego z banku krajowego w celu sfinansowania wydatków bieżących Gminy Ryjewo.
Z dnia: 30 września 2008 roku
Wydane przez:
Radę Gminy Ryjewo

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXIII/184/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/110/07 Rady Gminy Ryjewo z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.
Z dnia: 30 września 2008 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XXIII/185/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie : zmiany Uchwały Nr XVIII/144/08 Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu długoterminowego z banku krajowego w celu sfinansowania wydatków inwestycyjnych Gminy Ryjewo.
Z dnia: 30 września 2008 roku
Wydane przez: 25 stycznia 2008 roku
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXIV/186/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/110/07 Rady Gminy Ryjewo z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.
Z dnia: 28 października 2008 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XXIV/187/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej biorącego udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym zorganizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Ryjewo.
Z dnia: 28 października 2008 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXIV/188/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
Z dnia: 28 października 2008 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniki Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXIV/189/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych .
Z dnia: 28 października 2008 roku.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009 roku.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXIV/190/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
Z dnia: 28 października 2008 r
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego a ponadto podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Ryjewie oraz w miejscach publicznych na terenie gminy Ryjewo i ma zastosowanie do zobowiązań podatkowych w podatku rolnym w roku 2009.
    Więcej...

Uchwała Nr XXIV/191/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmiany treści załącznika do uchwały Nr XVIII/137/08 Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ryjewo.
Z dnia: 28 października 2008 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

U C H W A Ł A Nr XXIV/192/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego z banku krajowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ryjewo.
Z dnia: 28 października 2008 roku
Wydane przez: Radę Gmin Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XXIV/193/08 Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z remontem drogi powiatowej nr 3203 w miejscowości Straszewo na terenie Gminy Ryjewo.
Z dnia: 28 października 2008 r
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXIV/194/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Ryjewo.
Z dnia: 28 października 2008 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXV/195/08 Rady Gminy w sprawie: zatwierdzenia taryfy za wodę oraz taryfy za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Ryjewo.
Z dnia: 3 grudnia 2008.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2009r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.
    Więcej...

Uchwała Nr XXV/196/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego „Pomezania” w Ryjewie na rok budżetowy 2009.
Z dnia: 3 grudnia 2008 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia, przy czym obowiązuje począwszy od roku 2009 i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Ryjewo.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXV/197/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ryjewo na rok 2009.
Z dnia: 3 grudnia 2008 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2009 roku.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXV/198/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie przyjęcia na rok 2009 Programu Rozwiązywania Uzależnień dla Gminy Ryjewo
Z dnia: 3 grudnia 2008 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: od dnia 1 stycznia 2009 r. .
    Więcej...

Uchwała Nr XXV/199/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmiany w treści uchwały Nr X/74/07 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie określenia zasad w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu.
Z dnia: 3 grudnia 2008r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego a ponadto podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Ryjewo

    Więcej...

Uchwała Nr XXV/200/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie wyrażenia przez Radę Gminy Ryjewo zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Ryjewo przy ul. Donimirskich 6- w celu realizacji zadań statutowych – Stowarzyszeniu Pomocy Społecznej „ Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie.
Z dnia: 3 grudnia 2008r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXV/ 201 / 08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008.
Z dnia: 3 grudnia 2008 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXVI/202/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.
Z dnia: 29 grudnia 2008 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryjewo i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXVI/203/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/110/07 Rady Gminy Ryjewo z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.
Z dnia: 29 grudnia 2008 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XXVI/204/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.
Z dnia: 29 grudnia 2008 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXVI/205/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy komisji stałych Rady na 2009 rok
Z dnia: 29 grudnia 2008 roku
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XXVI/206/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/144/08 Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu długoterminowego z banku krajowego w celu sfinansowania wydatków inwestycyjnych Gminy Ryjewo.
Z dnia: 29 grudnia 2008 roku
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

U C H W A Ł A Nr XXVII / 207 /09 Rady Gminy Ryjewo w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową Powiatowi Kwidzyńskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z remontem drogi powiatowej nr 3203 w miejscowości Straszewo na terenie Gminy Ryjewo.
Z dnia: 24 lutego 2009 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXVII / 208 /09 Rady Gminy Ryjewow sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/202/08 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.
Z dnia: 24 lutego 2009 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

U C H W A Ł A Nr XXVII / 209 /09 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu długoterminowego z banku krajowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.
Z dnia: 24 lutego 2009 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XXVII/210/09 Rady Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmiany treści załącznika do Uchwały Nr XXVIII/220/05 Rady Gminy Ryjewo z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie użyczenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych nieruchomości położonych na terenie Gminy Ryjewo, stanowiących gminny zasób nieruchomości.
Z dnia: 24 lutego 2009r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XXVII/211/09 Rady Gminy Ryjewo w sprawie użyczenia Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Ryjewie nieruchomości położonej w Trzcianie stanowiącej gminny zasób nieruchomości.
Z dnia: 24 lutego 2009 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XXVII/212/09 Rady Gminy Ryjewo w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ryjewo Pana Józefa Gutowskiego.
Z dnia: 24 lutego 2009 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia, przy czym dotyczy wynagrodzenia przysługującego Wójtowi Gminy począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXVII/213/09 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania o nazwie „ Leasing operacyjny używanego samochodu ciężarowego do wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy Ryjewo”.
Z dnia: 24 lutego 2009 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XXVII/214/09 Rady Gminy Ryjewo w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Ryjewo.
Z dnia: 24 lutego 2009 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
    Więcej...

Uchwała Nr XXVII/215/09 Rady Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmian w treści załącznika do Uchwały Nr XVIII/137/08 Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ryjewo.
Z dnia: 24 lutego 2009 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XXVII / 216 / 09 Rady Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmian w treści załącznika do Uchwały Nr XVIII/139/08 Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Trzciano.
Z dnia: 24 lutego 2009 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXVIII/217/09 Rady Gminy Ryjewo w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Ryjewo odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
Z dnia: 25 marca 2009 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXVIII/218/09 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/202/08 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.
Z dnia: 25 marca 2009 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr XXVIII/219/09 Rady Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmian w treści Uchwały Nr XXIII/180/08 Rady Gminy Ryjewo Ryjewo z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją oraz realizujące nowe inwestycje na terenie Gminy Ryjewo w ramach pomocy de minimis.
Z dnia: 25.03.2009
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, przy czym odnosi się do nowych inwestycji i utworzenia nowych miejsc pracy przedsiębiorców , którzy na terenie Gminy Ryjewo utworzyli nowe miejsca pracy po dniu 1 stycznia 2009 r.
    Więcej...

Uchwała Nr XXVIII/220/09 Rady Gminy Ryjewo w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie ( w drodze kolejnych umów dzierżawy) nieruchomości stanowiących mienie komunalne na okres 3 lat, następujących po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 miesięcy.
Z dnia: 25 marca 2009 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA XXIX/221/09 Rady Gminy Ryjewo w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ryjewo za rok 2008
Z dnia: 29 kwietnia 2009 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIX/222/09 Rady Gminy Ryjewo udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ryjewo
Z dnia: 29 kwietnia 2009 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr XXIX/223/09 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/204/08 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.
Z dnia: 29 kwietnia 2009 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XXX/224/09 Rady Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmian w treści załącznika do Uchwały nr XXII/170/08 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rudniki na lata 2008-2015.
Z dnia: 2 czerwca 2009 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XXXI/225/09 Rady Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmiany treści załącznika do uchwały Nr IX/64/07 Rady Gminy Ryjewo z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Ryjewo na lata 2007 – 2013”.
Z dnia: 24 czerwca 2009 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XXXI/226/09 Rady Gminy Ryjewo w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie ( w drodze kolejnej umowy dzierżawy) nieruchomości stanowiącej mienie komunalne na okres 3 lat, następującej poumowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy.
Z dnia: 24 czerwca 2009 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XXXI/227/09 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany uchwały Nr XV/100/07 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ryjewo
Z dnia: 24 czerwca 2009 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr XXXI/228/09 Rady Gminy Ryjewo w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Ryjewo na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki.
Z dnia: 24 czerwca 2009 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXI/ 229 /09 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/202/08 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.
Z dnia: 24 czerwca 2009 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXII/ 230 /09 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/202/08 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.
Z dnia: 9 lipca 2009 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

U C H W A Ł A Nr XXXII / 231 /09 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/209/09 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu długoterminowego z banku krajowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.
Z dnia: 9 lipca 2009 roku
Wydane przez: Radę Gminy
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXIII / 232 / 09 Rady Gminy Ryjewo w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ryjewo.
Z dnia: 2 września 2009 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr XXXIII /233/09 Rady Gminy Ryjewo w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ryjewo Pana Józefa Gutowskiego.
Z dnia: 2 września 2009 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia, przy czym dotyczy wynagrodzenia przysługującego Wójtowi Gminy począwszy od dnia 1lipca 2009 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXIII/234/09 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zamiany przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 411 na działkę numer 406/3 położonych w Ryjewie
Z dnia: 2 września 2009roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia .
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXXIII/235/09 Rady Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr XXII/178/08 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Ryjewo.
Z dnia: 2 września 2009 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryyjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXIII/236/09 Rady Gminy Ryjewo w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych ( 3 garaże) położonych w miejscowości Ryjewo stanowiących własność Gminy Ryjewo.
Z dnia: 2 września 2009 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXIII/ 237/ 09 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/202/08 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.
Z dnia: 2 września 2009 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała nr XXXIII/238/09 Rady Gminy Ryjewo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację zadania pn. ,, Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez budowę zatok autobusowych , montaż barier energochłonnych i luster w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2009 – 2011,,.
Z dnia: 2 września 2009 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXIII/239/09 w sprawie wyrażenia zgody na poręczenie kredytu bankowego zaciąganego przez Powiślańską Lokalną Grupę Działania z siedzibą Górki 3, 82-500 Kwidzyn .
Z dnia: 2 września 2009 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XXXIV/240/09 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Watkowice na lata 2009 – 2016.
Z dnia: 30 września 2009 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XXXIV/241/09 Rady Gminy Ryjewo zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mątowskie Pastwiska na lata 2009 – 2016.
Z dnia: 30 września 2009 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XXXIV/242/09 Rady Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmiany treści załącznika do uchwały Nr IX/64/07 Rady Gminy Ryjewo z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Ryjewo na lata 2007 – 2013”.
Z dnia: 30 września 2009 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XXXIV/243/09 Rady Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmian w treści załącznika do Uchwały Nr XVIII/138/08 Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Straszewo na lata 2008 -2015.
Z dnia: września 2009
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XXXIV/244/09 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ryjewo (ograniczonych do mieszkańców Sołectwa Benowo) w przedmiocie utworzenia z inicjatywy grupy mieszkańców Gminy ( podpisy których znalazły się pod wnioskiem złożonym na ręce Przewodniczącego Rady Gminy) nowej jednostki pomocniczej – Sołectwa Sołtyski.
Z dnia: 30 września 2009 r.
Wydane przez: Rady Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia, z tym że podlega ona również ogłoszeniu w formie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ryjewie oraz na tablicach ogłoszeń w Sołectwie Benowo.
    Więcej...

U C H W A Ł A Nr XXXIV/245/09 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu długoterminowego z banku krajowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.
Z dnia: 30 września 2009 roku
Wydane przez: Rady Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXIV/246/09 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/202/08 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.
Z dnia: 30 września 2009 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr XXXIV/247/09 Rady Gminy w sprawie przystąpienia Gminy Ryjewo do projektu Konsorcjum Klaster Zielona Energia
Z dnia: 30 września 2009
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXV/248/09 Rady Gminy Ryjewo zmiany Uchwały Nr XXVI/202/08 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.
Z dnia: 13 października 2009 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXV/249/09 Rady Gminy Ryjewo uchylenia uchwały Nr XXVII/207/09 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową Powiatowi Kwidzyńskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z remontem drogi powiatowej nr 3203 w miejscowości Straszewo na terenie Gminy Ryjewo.
Z dnia: 13 października 2009 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Ryjewo w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia
Z dnia: 28 października 2009 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniki Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    
Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXVI/251/09 Rady Gminy Ryjewo w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ryjewo na rok 2010.
Z dnia: 28 października 2009 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2010 roku.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXVI/252/09 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/202/08 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.
Z dnia: 28 października 2009 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XXXVI/253/09 Rady Gminy Ryjewo w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Gminy na wydzierżawienie w trybie przetargu pisemnego ofertowego nieograniczonego na okres 10 lat nieruchomości zabudowanej na działce nr 389/1 położonej w miejscowości Ryjewo przy ul. Grunwaldzkiej 58.
Z dnia: 28 października 2009r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXVII/254/09 Rady Gminy Ryjewo w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
Z dnia: 9 listopada 2009 r.
Wydane przez:
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXVII /255/09 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę oraz taryfy za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Ryjewo.
Z dnia: 9 listopada 2009 roku .
Wydane przez: Radę Gminy
Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.
    Więcej...

Uchwała Nr XXXVII /256/09 Rady Gminy Ryjewo w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego „Pome-zania” w Ryjewie na rok budżetowy 2010 .
Z dnia: 9 listopada 2009 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia , przy czym obowiązuje począwszy od 1 stycznia roku 2010 i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Ryjewo.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXVIII/257/09 Rady Gminy Ryjewo w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Ryjewo stanowiącej własność Gminy Ryjewo.
Z dnia: 25 listopada 2009 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXVIII/258/09 RADY GMINY RYJEWO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO dla części miejscowości Ryjewo (fragment dz. nr 597/2 i 595).
Z dnia: 25 listopada 2009
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr XXXVIII/259/09 Rady Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmiany załącznika do uchwały Nr IX/64/07 Rady Gminy Ryjewo z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Ryjewo na lata 2007 – 2013”.
Z dnia: 25 listopada 2009 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XXXVIII/260/09 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/162/08 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Ryjewo do stowarzyszenia Powiślańska Lokalna Grupa Działania.
Z dnia: 25 listopada 2009 roku
Wydane przez:
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXVIII/261/09 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/202/08 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.
Z dnia: 25 listopada 2009 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXIX/262/09 Rady Gminy Ryjewo w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010.
Z dnia: 29 grudnia 2009 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryjewo i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXIX/263/09 Rady Gminy Ryjewo w sprawie przyjęcia na rok 2010 Programu Rozwiązywania Uzależnień dla Gminy Ryjewo
Z dnia: 29 grudnia 2009 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: od dnia 1 stycznia 2010 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXIX/264/09 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/202/08 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.
Z dnia: 29 grudnia 2009 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr XXXIX/265/09 Rady Gminy Ryjewo w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.
Z dnia: 29 grudnia 2009 roku
Wydane przez:
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XXXIX/267/09 Rady Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr XXXVIII/257/09 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Ryjewo stanowiącej własność Gminy Ryjewo.
Z dnia: 29 grudnia 2009r.
Wydane przez: Rady Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XXXIX/268/09 Rady Gminy Ryjewo w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ryjewo
Z dnia: 29 grudnia 2009r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XXXIX/269/09 Rady Gminy Ryjewo w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jarzębina.
Z dnia: 29 grudnia 2009r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XXXIX/270/09 Rady Gminy Ryjewo w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Watkowice Małe, obręb geodezyjny Straszewo .
Z dnia: 29 grudnia 2009r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXIX/271/09 Rady Gminy Ryjewo w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy komisji stałych Rady na 2010 rok
Z dnia: 29 grudnia 2009 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXIX/272/09 Rady Gminy Ryjewo w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Ryjewo.
Z dnia: 29 grudnia 2009 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem 31 grudnia 2009 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXIX/273/09 Rady Gminy Ryjewo w sprawie powołania Skarbnika Gminy Ryjewo.
Z dnia: 29 grudnia 2009 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2010 r.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XL/274/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie.
Z dnia: 24 lutego 2010 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

UCHWAŁA NR XL/275/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie upoważnienia organu gminnej jednostki organizacyjnej -Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
Z dnia: 24 lutego 2010 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 30 sierpnia 2008 roku
    Więcej...

UCHWAŁA NR XL/276/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Ryjewo.
Z dnia: 24 lutego 2010 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała Nr XL/277/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie ( w drodze kolejnych umów dzierżawy) nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne na okres 3 lat.
Z dnia: 24 lutego2010 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XL/278/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie nieodpłatnego nabycia ( w drodze darowizny) do zasobu mienia komunalnego Gminy Ryjewo nieruchomości położonych w miejscowości Trzciano,gm. Ryjewo stanowiących własność Skarbu Państwa.
Z dnia: 24 lutego 2010 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XL/279/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie wyrażenia przez Radę Gminy Ryjewo zgody na lotnicze wykorzystanie terenu ( lądowisko śmigłowców ratunkowych używane w nocy) położonego wmiejscowości Ryjewo ( działka nr 403/1).
Z dnia: 24 lutego 2010 roku Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XL/280/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie wzniesienia pomnika Chrystusa Króla w Ryjewie ( na działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 166 przy ul. Grunwaldzkiej
Z dnia: 24 lutego 2010
Wydane przez: Radę Gminy
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XL/281 /10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/262/09 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010.
Z dnia: 24 lutego 2010 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

UCHWAŁA NR XLI/282/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli
Z dnia: 30 marca 2010 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XLI/283/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Ryjewo, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznawane na rok 2010.
Z dnia: 30 marca 2010 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XLI/284/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Ryjewo.
Z dnia: 30 marca 2010r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XLI/285/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Klecewko, obręb geodezyjny Straszewo .
Z dnia: 30 marca 2010 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XLI/286/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Ryjewo w użytkowanie części składowych nieruchomości położonej w Ryjewie przy ul. Grunwaldzkiej nr 88 w postaci lamp osiedlowych w celu włączenia ich do sieci oświetlenia ulicznego.
Z dnia: 30 marca 2010
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XLI /287 /2010 Rady Gminy Ryjewo w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/258/09 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Ryjewo (fragment dz. nr 597/2 i 595).
Z dnia: 30marca 2010
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XLI/288/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO dla części miejscowości Ryjewo (dz. nr 597/4 i 595).
Z dnia: 30 marca 2010 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr XLI/ 289/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Ryjewo na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki.
Z dnia: 30 marca 2010
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XLI/290/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkladania na raty należności pieniężnych Gminy Ryjewo lub jej jednostek podległych, majacych charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
Z dnia: 30 marca 2010 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała Nr XLI/291/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu długoterminowego z banku krajowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.
Z dnia: 30marca 2010
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XLI / 292 /10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/262/09 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010.
Z dnia: 30 marca 2010 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XLII/293/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ryjewo za rok 2009.
Z dnia: 27 kwietnia 2010 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XLII/294/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ryjewo.
Z dnia: 27 kwietnia 2010
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomoraskiego
    Więcej...

Uchwała Nr XLII/295/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ryjewo.
Z dnia: 27 kwietnia 2010
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XLII/296/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmiany treści załącznika Nr 1 (zawiera on tekst Statutu) do uchwały Nr XV/113/04 Rady Gminy Ryjewo z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przekształcenia i nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Gminny Ośrodek Kultury w Ryjewie.
Z dnia: 27 kwietnia 2010
Wydane przez: Rady gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomporskiego
    Więcej...

UCHWAŁA NR XLII/297/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmiany treści załącznika Nr 1 (zawiera on treść Statutu) do uchwały Nr XV/114/04 Rady Gminy Ryjewo z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przekształcenia i nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Gminna Biblioteka Publiczna w Ryjewie.
Z dnia: 27 kwietnia 2010
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

UCHWAŁA NR XLII/298/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu na dzień 20 czerwca 2010r.
Z dnia: 27 kwietnia 2010 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr XLII/299/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie ( w drodze kolejnych umów dzierżawy) nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne na okres 3 lat.
Z dnia: 27 kwietnia 2010
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.

    Więcej...

UCHWAŁA Nr XLII /300 /10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/262/09 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010.
Z dnia: 27 kwietnia 2010
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XLII/301/10 Rady gminy Ryjewo w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu mienia komunalnego w drodze przetargu ustnego organizowanego przez spółkę Skarbu Państwa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości działki nr 330/2 o powierzchni 1,6587 ha położonej w miejscowości Mątowskie Pastwiska, gmina Ryjewo.
Z dnia: 27 kwietnia 2010
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XLIII/302/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zasad otrzymywania i wysokości zryczałtowanej miesięcznej diety przysługującej sołtysom Gminy Ryjewo z tytułu udziału we wszystkich czynnościach związanych z pracą na rzecz Rady Gminy Ryjewo.
Z dnia: 25 maja 2010 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z podjęcia, przy czym podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie sołectw.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XLIII/303/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmiany treści Lokalnego Programu udzielania stypendiów dla najlepszych uczniów i studentów Gminy Ryjewo w celu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Ryjewo – stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/134/08 Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 marca 2008 roku
Z dnia: 25 maja 2010 r.
Wydane przez: Rady Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

    Więcej...

UCHWAŁA Nr XLIII/304/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Ryjewo stanowiących własność Gminy Ryjewo.
Z dnia: 25 maja 2010 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

U C H W A Ł A Nr XLIII /305 /10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu długoterminowego z banku krajowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.
Z dnia: 25 maja 2010 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XLIII / 306/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/262/09 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010.
Z dnia: 25 maja 2010 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XLIV/307/10 RADY GMINY RYJEWO w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu dla przeprowadzenia wyboru radnych do Rady Gminy Ryjewo.
Z dnia: 22 czerwca 2010 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XLIV/308/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr XLI/282/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli.
Z dnia: 22 czerwca 2010 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

    Więcej...

UCHWAŁA NR XLIV/309/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie przyjęcia statutu Zakładu Budżetowego „Pomezania” w Ryjewie.
Z dnia: 22 czerwca 2010 r.
Wydane przez: Radę Gminy
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr XLIV/310/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmiany w treści uchwały Nr XL/274/10 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie
Z dnia: 22 czerwca 2010 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia, przy czym podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Ryjewo.
    Więcej...

Uchwała Nr XLIV/311/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmiany załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/259/09 Rady Gminy Ryjewo z 25 listopada 2009 roku w sprawie dokonania zmiany załącznika do uchwały Nr IX/64/07 Rady Gminy Ryjewo z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Ryjewo na lata 2007-2013.”
Z dnia: 22 czerwca 2010 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XLIV/312/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Barcice na lata 2010 - 2017
Z dnia: 22 czerwca 2010 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XLIV /313/ 10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmian w treści załącznika do Uchwały Nr XVIII/139/08 Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Trzciano.
Z dnia: 22 czerwca 2010 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XLIV/314/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmian w treści załącznika do Uchwały Nr XVIII/137/08 Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ryjewo na lata 2008-2015.
Z dnia: 22 czerwca 2010 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XLIV/315/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmian w treści załącznika do uchwały Nr XXII/171/08 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Benowo na lata 2008 – 2015.
Z dnia: 22 czerwca 2010 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XLIV/316/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Barcice w gminie Ryjewo.
Z dnia: 22 czerwca 2010r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XLIV/317/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ryjewo.
Z dnia: 22 czerwca 2010r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ryjewo.
    Więcej...

Uchwała Nr XLIV/318 /10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/305/10 z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu długoterminowego z banku krajowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.
Z dnia: 22 czerwca 2010 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XLIV/319/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/262/09 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010.
Z dnia: 22 czerwca 2010 r
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XLIV/320/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Ryjewo innej jednostce samorządu terytorialnego – Gminie Laskowa w powiecie limanowskim, województwie małopolskim – pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na remont dróg gminnych uszkodzonych w wyniku powodzi, która dotknęła tę Gminę w miesiącu maju i czerwcu 2010 r.
Z dnia: 22czerwca 2010 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XLIV/321/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie uchylenia Uchwały XL/275/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia organu gminnej jednostki organizacyjnej – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
Z dnia: 22 czerwca 2010
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XLV/322/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Ryjewo.
Z dnia: 15 lipca 2010r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XLVI/323/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony do 3 lat ( w drodze kolejnych umów dzierżawy zawieranych pomiędzy tymi samymi stronami, których przedmiotem są te same nieruchomości) nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne.
Z dnia: 30 sierpnia 2010 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XLVI/324/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/262/09 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2009roku roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010.
Z dnia: 30 sierpnia 2010 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XLVII/325/10 RAdy Gminy Ryjewo w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Z dnia: 29 września 2010 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XLVII/326/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie utworzenia na obszarze gminy Ryjewo odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Ryjewo, Rady Powiatu Kwidzyn, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów Wójta Gminy Ryjewo zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
Z dnia: 29 września 2010 r
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XLVII/327/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmian w treści załącznika do Uchwały XLIV/312/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Barcice na lata 2010 - 2017
Z dnia: 29 września 2010 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XLVII/328/ 10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmian w treści załącznika do Uchwały Nr XVIII/139/08 Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Trzciano na lata 2008 - 2015.
Z dnia: 29 września 2010 r.
Wydane przez: Rady Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr XLVII/329/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmian w treści załącznika do uchwały Nr XXII/171/08 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Benowo na lata 2008 – 2015.
Z dnia: 29 września 2010
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr XLVII/330/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmian w treści załącznika do Uchwały Nr XVIII/137/08 Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ryjewo na lata 2008-2015.
Z dnia: 29 września 2010
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XLVII/331/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmian w treści załącznika do Uchwały Nr XXXIV/240/09 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Watkowice na lata 2009 – 2016.
Z dnia: 29 września 2010
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XLVII/332/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
Z dnia: 29 września 2010
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 r.
    Więcej...

Uchwała Nr XLVII/333/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ryjewo
Z dnia: 29 września 2010
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia .
    Więcej...

U C H W A Ł A Nr XLVII/334 /10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu długoterminowego z banku krajowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.
Z dnia: 29 września 2010
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XLVII/335/10 Rady gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/262/09 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2009roku roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010.
Z dnia: 29 września 2010
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XLVIII/336/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Gminy na wydzierżawienie w trybie przetargu pisemnego ofertowego nieograniczonego na okres 15 lat nieruchomości zabudowanej - kotłowni usytuowanej na działce nr 353/2 położonej w miejscowości Ryjewo.
Z dnia: 27 października 2010r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XLVIII/337/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/36/07 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia statutu Urzędu Gminy w Ryjewie.
Z dnia: 27 października 2010 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr XLVIII/338/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/333/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 września 2010r w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ryjewo
Z dnia: 27 października 2010 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia .
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XLVIII/339/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany w planie finansowym Zakładu Budżetowego ”Pomezania” w Ryjewie
Z dnia: 27 października 2010
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2010 roku
    Więcej...

Uchwała Nr XLVIII/340/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację zadania pn. ,,Powiatowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Gambit Kwidzyński”
Z dnia: 27 października 2010 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XLVIII/341/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
Z dnia: 27 października 2010 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego a ponadto podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Ryjewie oraz w miejscach publicznych na terenie gminy Ryjewo i ma zastosowanie do zobowiązań podatkowych w podatku rolnym w roku 2011.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XLVIII/342/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/262/09 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2009roku roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010.
Z dnia: 27 października 2010 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr XLIX/343/10 Rady Gminy Ryjewo w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ryjewo oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Z dnia: 05 listopada 2010r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XLIX/344/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/262/09 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010.
Z dnia: 05 listopada 2010 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

© 2003 Internet-Info