BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
Ilość odsłon: 4888

Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.
Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym organy gminy, to jest Rada Gminy i Wójt , mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:
1) wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,
2) organizacji urzędów i instytucji gminnych,
3) zasad zarządu mieniem gminy,
4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących Rada Gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.
Akty prawa miejscowego ustanawia Rada Gminy w formie uchwały.
W przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać Wójt w formie zarządzenia.
Zarządzenie porządkowe Wójta podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Gminy. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady.
W razie nie przedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia zarządzenia Rada Gminy określa termin utraty jego mocy obowiązującej.
Wójt przesyła przepisy porządkowe do wiadomośći wójtom sąsiednich gmin i staroście powiatu w którym leży gmina, następnego dnia po ich ustanowieniu.
Wójt wydaje zarządzenie na podstawie upoważnień ustawowych oraz w celu uregulowania spraw , które nie są sprawami indywidualnymi z zakresu administracji publicznej.
Rejestry uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta są prowadzone w Urzędzie Gminy w Ryjewie i znajdują się na stanowisku ds obsługi Rady
    Więcej...

© 2003 Internet-Info