BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
- 2004-2005
Ilość odsłon: 76887

Zarządzenie Nr 1 /04
W sprawie: ogłoszenia publicznego przetargu nieograniczonego w celu wyboru najkorzystniejszej oferty dot. sprzedaży samochodu uniwersalnego marki " Żuk" stanowiący mienie komunalne gminy Ryjewo.
Z dnia: 10 lutego 2004 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 2 /04
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dot. sprzedaży samochodu uniwersalnego marki"Żuk" oraz zatwierdzeniea Regulaminu pracy Komisji Przetargowej
Z dnia: 10 lutego 2004 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 3/04
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie inwestycji p.n. „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI BARCICE - BENOWO, gm. Ryjewo. ETAP I – WIEŚ BARCICE”.
Z dnia: 19 lutego 2004r
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie Nr 4/04
W sprawie: : przekazania przez Gminę Ryjewo w zarząd i administrowanie Zakładowi Budżetowemu „Pomezania” w Ryjewie lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie gminy.
Z dnia: dnia 25.03.2004r
Data wejścia w życie: życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie NR 5/04
W sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i do wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie.
Z dnia: 7.04.2004
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 6/2004
W sprawie: wyrażenia zgody na korzystanie przez jednostki ochotniczych straży pożarnych Gminy Ryjewo z nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy.
Z dnia: 07 kwietnia 2004 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 7/04
W sprawie: : ustalenia odpłatności z tytułu usług komunalnych świadczonych
Z dnia: 13 kwietnia 2004
Data wejścia w życie: z dnie 1 maja 2004 roku
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 8/04
W sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne.
Z dnia: 13 kwietnia 2004
Data wejścia w życie: życie z dniem 1 maja 2004 r. i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 9/04
W sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy Ryjewo na rok 2004.
Z dnia: 19 kwietnia 2004 roku
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia oraz podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń w sposób miejscowo przyjęty.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 10/04
W sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
Z dnia: 19 kwietnia 2004 roku
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia oraz podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń w sposób miejscowo przyjęty.
    Więcej...

Zarządzenie NR 12/04
W sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Z dnia: 30.04.2004 r
Data wejścia w życie: z dniem 1.05.2004 roku
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 13/04
W sprawie: sprostowania treści Załącznika Nr 1 i Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/04 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 19 kwietnia 2004 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Ryjewo na rok 2004.
Z dnia: 30 kwietnia 2004 roku
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia oraz podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń w sposób miejscowo przyjęty.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 14 /2004
W sprawie: zatrudnienia Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej
Z dnia: 04 maja 2004 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 15/2004
W sprawie: ogłoszenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy.
Z dnia: 10 maja 2004 roku
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia .
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 16/2004.
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych.
Z dnia: dnia 10 maja 2004r
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 17 / 04
W sprawie: powołania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego,ustalenia składu osobowego grup roboczych zespołu oraz usytuowania Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Z dnia: 14 maja 2004 roku
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie Nr 18/04
W sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Ryjewo dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Z dnia: 18 maja 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 19/2004
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na : „ WYKONANIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W RYJEWIE „
Z dnia: dnia 18 maja 2004 roku
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 20/04
W sprawie: sprostowania do Zarządzenia Nr 10/04 Wójta Gminy Ryjewo z dnia19 kwietnia 2004 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Ryjewo na 2004 rok orazdo Zarządzenia Nr 13/04 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie sprostowania treści Załącznika Nr 1 i Nr 2 doZarządzenia Nr 9/04 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 19 kwietnia 2004 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Ryjewo na rok 2004.
Z dnia: 18 maja 2004 roku
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia oraz podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń w sposób miejscowo przyjęty.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 21/04
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Z dnia: 21 maja 2004 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 22/04
W sprawie: dokonania zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 18/04 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Ryjewo dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Z dnia: 3 czerwca 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 23/04
W sprawie: ustalenia składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Straszewie powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ryjewo, wyznaczonych na niedzielę 27 czerwca 2004 roku
Z dnia: 4 czerwca 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega niezwłocznemu podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Ryjewo
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 25/04
W sprawie: sprostowania treści Zarządzenia Nr 21/04 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 maja 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok
Z dnia: 14 czerwca 2004 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 26/04
W sprawie: przekazania w użytkowanie działki gruntu na której usytuowany jestGminny Ośrodek Kultury w Ryjewie, oraz działek gruntu do niej przylegających.
Z dnia: 14 czerwca 2004r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 27/04
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Z dnia: 30 czerwca 2004 roku
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

ZARZADZENIE Nr 28/04
W sprawie: powołania Komisji do wyłonienia laureatów KONKURSU „PIĘKNA WIEŚ” na szczeblu gminnym
Z dnia: 1 lipca 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 29/04
W sprawie: sprostowania treści Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/04 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Ryjewo na rok 2004.
Z dnia: dnia 13 lipca 2004 roku
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia oraz podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń w sposób miejscowo przyjęty.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 30 / 04
W sprawie: określenia warunków i zasad odpłatności z tytułu wynajmowania pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Kultury w Ryjewie stanowiących własność Gminy Ryjewo, oraz oddawania w użytkowanie rzeczy ruchomych znajdujących się w tych pomieszczeniach.
Z dnia: 13 lipca 2004r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 31/04
W sprawie: określenia warunków i zasad odpłatności z tytułuwynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy (świetlic) położonych na obszarze gminy oraz oddawaniew użytkowanie rzeczy ruchomych znajdujących się w tych pomieszczeniach.
Z dnia: 13 lipca 2004r
Data wejścia w życie: dniem podjęcia.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 32/04
W sprawie: udzielenia przez Wójta Gminy Ryjewo upoważnienia do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami Dyrektorowi Zespołu Szkół w Ryjewie.
Z dnia: 14 lipca 2004 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 33/04
W sprawie: udzielenia przez Wójta Gminy Ryjewo upoważnienia do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Straszewie.
Z dnia: 14 lipca 2004 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 34/04
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia na : “REMONT DROGI GMINNEJ W RYJEWIE PRZY ULICY ŁĄKI, ODCINEK 500MB”.
Z dnia: 14 lipca 2004 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 35/04
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Z dnia: 19 sierpnia 2004 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Zarządzenie nr 36/04
W sprawie: : sporządzenia i sposobu ogłaszania wykazu podatników będących przedsiębiorcami którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatników podatku rolnego i leśnego.
Z dnia: z dnia 19 .08. 2004r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 37/04
W sprawie: : zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Z dnia: 25 sierpnia 2004 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 38 /04
W sprawie: przedłużenia powierzenia Pani Krystynie Łapacz stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Straszewie.
Z dnia: 25 sierpnia 2004 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 39/04
W sprawie: powołania Komisji do odbioru inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków na terenie miejscowości Barcice – Benowo gm. Ryjewo. Etap I – wieś Barcice”
Z dnia: 30 sierpnia 2004 roku
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 40/ 04
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Z dnia: 31 sierpnia 2004 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

ZARZADZENIE NR 41/04
W sprawie: przekazania przez Gminę Ryjewo w zarząd i administrowanie Zakładowi Budżetowemu „Pomezania” w Ryjewie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków na terenie miejscowości Barcice – Benowo gm. Ryjewo. Etap I – wieś Barcice”.
Z dnia: 31.08.2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 42/04
W sprawie: w sprawie: zmiany w treści Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/04 z dnia 19 sierpnia
Z dnia: 22 września 2004 roku
Data wejścia w życie: w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 43/04
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004
Z dnia: 23 września 2004 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 44/04
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na :NA PARKING ORAZ WYŁOŻENIE WJAZDU POLBRUKIEM”.
Z dnia: 04 października 2004r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 45/ 04
W sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy.
Z dnia: 4 października 2004 roku
Data wejścia w życie: z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty .
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 46 / 04
W sprawie: : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy.
Z dnia: 4 października 2004r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 47/04
W sprawie: wypłacania specjalnych zasiłków celowych mieszkańcom gminy, którzy ukończyli 90-ty rok życia.
Z dnia: 8 października 2004r
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 48/04
W sprawie: dokonania zmian w treści Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/04 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Z dnia: 8 października 2004 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 49/04
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Z dnia: 12 października 2004 roku
Data wejścia w życie: podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 50/04
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na : REMONT TOALETY W ZESPOLE SZKÓŁ W RYJEWIE”.
Z dnia: 13 października 2004 roku
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 51/04
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofertoraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału wpostępowaniu o udzielenie zamówienia na : SPORZĄDZENIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „ WRZOSOWA”.
Z dnia: 25 października 2004r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 52/04
W sprawie: sprostowania treści Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/04 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 maja 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Ryjewo na rok 2004.
Z dnia: 27 października 2004 roku
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia oraz podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń w sposób miejscowo przyjęty.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 53/ 04
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Z dnia: 29 października 2004 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 54/04
W sprawie: sprzedaży – po przeprowadzeniu negocjacji - słupów energetycznych w ilości 6 (sześciu) sztuk typu ŻN nr 102/1 , 102/2,102/3, 102/4 i 102/5 linii oświetleniowej na ul. Pod Lasem w Ryjewie zasilanej ze stacji transformatorowej T – 7141 Ryjewo.
Z dnia: 8 listopada 2004r.
Data wejścia w życie: od dnia jego podpisania.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 57/ 04
W sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy.
Z dnia: 19 listopada 2004 roku.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 55/ 04
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Z dnia: 8 listopada 2004 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 56/04
W sprawie: przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2005 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
Z dnia: 12 listopada 2004 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 58 / 04
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy.
Z dnia: dnia 19 listopada 2004r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 59 / 2004
W sprawie: ustalenia odpłatności z tytułu usług komunalnych świadczonych przez Zakład Budżetowy „Pomezania” w Ryjewie.
Z dnia: 19.11.2004
Data wejścia w życie: 1 stycznia 2005 roku.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 60/04
W sprawie: sprostowania treści Zarządzenia Nr 55/04 Wójta Gminy Ryjewo
Z dnia: 23 listopada 2004 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 61/04
W sprawie: sprostowania treści Zarządzenia Nr 55/04 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 8 listopada 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Z dnia: 24 listopada 2004 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 62/2004
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Z dnia: 25 listopada 2004 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia .
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 63/ 04
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004 oraz sprostowania treści Załącznika Nr 3 do Zarządzenia Nr 62/04 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Z dnia: 30 listopada 2004 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia .
    Więcej...

Zarządzenie Nr 64/04
W sprawie: w sprawie: sprostowania nieprawidłowych zapisów w Zarządzeniu Nr 21/04 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 maja 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004 oraz zarządzeniu Nr 25/04 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 czerwca 2004 roku w sprawie sprostowania treści zarządzenia nr 21/04 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 maja 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004 oraz w Zarządzeniu Nr 37/04 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004 .
Z dnia: 9 grudnia 2004 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 65/04
W sprawie: sprostowania treści Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 62/04 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004 oraz sprostowania treści Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 63/04 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004 oraz sprostowania treści Załącznika Nr 3 do Zarządzenia Nr 62/04 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Z dnia: 10 grudnia 2004 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 66/04
W sprawie: : powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania BUDŻETU GMINY RYJEWO. i oceny ofertoraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na : BANKOWĄ OBSŁUGĘ
Z dnia: 10 grudnia 2004r
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 67/04 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Z dnia: 22 grudnia 2004 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 68/04
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004 .
Z dnia: 30 grudnia 2004 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 1/05
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.
Z dnia: 31 stycznia 2005 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia .
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 2 / 05
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.
Z dnia: dnia 15 lutego 2005 roku
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia .
    Więcej...

Zarządzenie Nr 3/05
W sprawie: powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do wyłaniania ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego.
Z dnia: 14 marca 2005r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 4/05
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005
Z dnia: 31 marca 2005 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 5 / 05
W sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne.
Z dnia: 31 marca 2005 roku
Data wejścia w życie: z dniem 1 maja 2005 r. i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 6/05 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: ustanowienia dnia pogrzebu Papieża Jana Pawła II(8 kwietnia 2005r. – piątek ) dniem wolnym od pracyw Urzędzie Gminy w Ryjewie oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych podległych samorządowi gminnemu.
Z dnia: 6 kwietnia 2005r.
Data wejścia w życie: z dniem jego podpisania
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 7/05
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.
Z dnia: 26 kwietnia 2005 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 8/05 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005
Z dnia: 29 kwietnia 2005 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 9/05
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.
Z dnia: 6 maja 2005 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia .
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 10/05
W sprawie: : powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i ocenyofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziałuw postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dowóz uczniów do szkół .
Z dnia: 18 maja 2005 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 11/05
W sprawie: : powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i ocenyofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Remont dróg gminnych .
Z dnia: 18 maja 2005 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 12/05 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: : powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Udzielenie kredytu .
Z dnia: 18 maja 2005 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 13/05
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Remont Przedszkola w Ryjewie
Z dnia: 18 maja 2005 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 14/05
W sprawie: powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy
Z dnia: 18. 05. 2005r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 15/05
W sprawie: ogłoszenia przetargu publicznego ustnego nieograniczonego
Z dnia: 30 maja 2005 roku.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty .
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 16 / 05
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu publicznego ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy.
Z dnia: 30 maja 2005r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 17/05
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.
Z dnia: 31 maja 2005 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia .
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 18/05
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.
Z dnia: 7 czerwca 2005 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 19 / 05 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.
Z dnia: 23 czerwca 2005 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 20/05 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Remont drogi gminnej w Ryjewie przy ul. Łąki.
Z dnia: 24 czerwca 2005r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 21/05Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.
Z dnia: 29 czerwca 2005 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 22/05
W sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Z dnia: 20 lipca 2005 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 23 / 05 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.
Z dnia: 29 lipca 2005 roku
Data wejścia w życie: podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 24 / 05 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.
Z dnia: 24 sierpnia 2005 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 25/05 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Ryjewo dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Z dnia: 29 sierpnia 2005r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 26/2005 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej i do wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie.
Z dnia: 31 sierpnia 2005r
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 27/2005 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: dokonania zmiany treści Zarządzenia Nr6/2004 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 7 kwietnia 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie przez jednostki ochotniczych straży pożarnych Gminy Ryjewo z nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy.
Z dnia: 05 września 2005 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 28 / 05 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.
Z dnia: 13 września 2005 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 29/05 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Ryjewo dla przeprowadzania głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Z dnia: 14 września 2005r
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 30 / 05 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.
Z dnia: 16 września 2005 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 31 / 05 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.
Z dnia: 23 września 2005 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 32 / 05 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.
Z dnia: 30 września 2005 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 33 / 05 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.
Z dnia: 21 października 2005 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 34 /05 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału i piłkołapów na terenie boiska sportowego w Straszewie .
Z dnia: 25.10. 2005 r.
Data wejścia w życie: w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 35/05 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.
Z dnia: 31 października 2005 roku
Data wejścia w życie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 36 / 05 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: projektu budżetu Gminy Ryjewo na 2006 rok i przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego.
Z dnia: 10 listopada 2005 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 37/2005 WÓJTA GMINY RYJEWO
W sprawie: wprowadzenia zmian w treści Zarządzenia Nr 17/04 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 maja 2004 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego ustalenia składu osobowego grup roboczych zespołu oraz usytuowania Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Z dnia: 14 listopada 2005 r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 38 / 05 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.
Z dnia: 16 listopada 2005 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 39 / 05 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.
Z dnia: 25 listopada 2005 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 40/ 05 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomości stanowiących własność gminy.sprzedaż
Z dnia: 7 grudnia 2005 roku.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 41/ 05 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu publicznego ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy.
Z dnia: 7 grudnia 2005roku .
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 42 / 2005 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: ustalenia odpłatności z tytułu usług komunalnych świadczonych przez Zakład Budżetowy „Pomezania” w Ryjewie.
Z dnia: 12 grudnia 2005
Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2006 roku.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 43 / 05 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.
Z dnia: 13 grudnia 2005 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 44 / 05 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.
Z dnia: 20 grudnia 2005 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 45/ 2005 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: dokonania zmiany w treści Zarządzenia Nr 1/03 z dnia 17 stycznia 2003 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych.
Z dnia: 22 grudnia 2005 r.
Data wejścia w życie: od dnia 1 stycznia 2006 roku.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 46/05 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.
Z dnia: 22 grudnia 2005 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 47/05 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.
Z dnia: 30 grudnia 2005 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 48/2005 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej biorącego udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu zorganizowanym przez Państwową Straż Pożarną.
Z dnia: 30 grudnia 2005 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2006 roku
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 49/05 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.
Z dnia: 30 grudnia 2005 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

© 2003 Internet-Info