BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Ogłoszenia, konkursy
Ilość odsłon: 51569

Rok 2007
    Więcej...

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Ryjewo

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz. 837 z późn. zm.)

ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2007 roku.

    Więcej...

WÓJT GMINY RYJEWO
OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2007 r.

    Więcej...

KONKURS
WÓJT GMINY RYJEWO
OGŁASZA
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2007 r.

    Więcej...

WÓJT GMINY RYJEWO
ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2008 roku.
    Więcej...

OGŁOSZENIE
    Więcej...

Wójt Gminy Ryjewo ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2009 roku.
Treść w załączniku
    Więcej...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ
Wójt Gminy Ryjewo
na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst Dz. U. z 2004 r., Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

    Więcej...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Wójt Gminy Ryjewo
na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst Dz. U. z 2004 r., Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

    Więcej...

Ogłoszenie / Obwieszczenie
o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryjewo, opracowywanego na podstawie uchwały nr XVII/129/08 Rady Gminy Ryjewo z dnia 7 lutego 2008 roku o przystąpieniu do sporządzania Studium.
    Więcej...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
    Więcej...

OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Ryjewo

    Więcej...

OGŁOSZENIE
Gmina Ryjewo ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
    Więcej...

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE
O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ryjewo

    Więcej...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ
    Więcej...

Wójt Gminy Ryjewo ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2009 roku.
    Więcej...

PROTOKOŁ
Z PRZEPROWADZONEJ DYSKUSJI PUBLICZNEJ NAD PRZYJĘTYMI ROZWIĄZANIAMI W PROJEKCIE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
    Więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego pt. „Przebudowa drogi powiatowej Kwidzyn – Trzciano – Straszewo od km 7+780.00 do km 12+900.00 – Etap II”, przebiegającej przez działki znajdujące się na obszarze gminy Kwidzyn i gminy Ryjewo
    Więcej...

Konkurs na realizację zadań publicznych w 2010 roku.
Wójt Gminy Ryjewo

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz. 837 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/251/09 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 października 2009 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ryjewo na rok 2010

ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2010 roku.

    Więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E
Starosta Kwidzyński
Zawiadamia
że w dniu 20.01.2010r. na wniosek Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego, została wydana decyzja
nr 20/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Przebudowa drogi powiatowej Kwidzyn – Trzciano – Straszewo od km 7+780.00 do km 12+900.00 – Etap II
(kat. obiektu IV i XXV) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z w/w drogi (kat. obiektu XXVI
i XXVII), przebiegającej przez działki znajdujące się na obszarze gminy Kwidzyn
i gminy Ryjewo:

    Więcej...

OGŁOSZENIE
Wójt
Gminy Ryjewo ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości niezabudowanej

    Więcej...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
    Więcej...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ
    Więcej...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RYJEWO
o przyjęciu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ryjewo i możliwościach zapoznania się z jego treścią
    Więcej...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Wójt Gminy Ryjewo
na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst Dz. U. z 2004 r., Nr 261 poz.
2603 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

    Więcej...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
    Więcej...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY RYJEWO
    Więcej...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA
    Więcej...

OGŁOSZENIE
Na podstawie art.38 ust.1, 2 i art. 39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 ust.1
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108), Wójt
Gminy Ryjewo ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionychnieruchomości :

    Więcej...

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Ryjewo ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Ryjewie oraz Benowie
    Więcej...

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Ryjewo ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wyszczególnionych poniżej położonych w Ryjewie
    Więcej...

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Ryjewo ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ryjewie
    Więcej...

Ogłoszenie
Wójt Gminy Ryjewo na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst Dz. U. z 2004 r., Nr 261 poz.
2603 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

    Więcej...

OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
    Więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wójt Gminy Ryjewo ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Ryjewo
    Więcej...

PROJEKT UCHWAŁY Nr..Rady Gminy Ryjewo w sprawie przyjecia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarzadowymi i innymi podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ryjewo na lata 2011-2014.
    Więcej...

Ogłoszenie o konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Uchwały Rady Gminy w Ryjewie w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ryjewo na lata 2011-2014.
    Więcej...

Taryfy opłat za wodę oraz taryfy za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych,zatwierdzone przez Wójta Gminy Ryjewo
    Więcej...

2011
    Więcej...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA
    Więcej...

Otwarty konkurs – nabór partnerów do planowanego projektu edukacyjnego pod roboczym tytułem Ekologika – cykl interdyscyplinarnych zajęć przyrodniczo- matematycznych z przedsiębiorczością dla dzieci z Gminy Ryjewo”
    Więcej...

Otwarty konkurs na realizacje zadan publicznych w 2011 roku
    Więcej...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA
    Więcej...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
    Więcej...

Wójt Gminy Ryjewo ogłasza konkurs na prowadzenie przedszkola niepublicznego przy ul. Grunwaldzkiej 56 w Ryjewie w budynku należącym do mienia komunalnego Gminy Ryjewo w okresie od 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2014 r.
    Więcej...

Wójt Gminy Ryjewo ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Ryjewo
    Więcej...

Wójt Gminy Ryjewo ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu Uchwały Rady Gminy Ryjewo w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ryjewo na lata 2012-2015.
    Więcej...

ROK 2012
    Więcej...

Wójt Gminy Ryjewo zaprasza do udziału w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2012 roku.
    Więcej...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH w 2012 ROKU
    Więcej...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ryjewo z dnia 18 września 2012 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
    Więcej...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
    Więcej...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA
    Więcej...

ROK 2013
    Więcej...

Wójt Gminy Ryjewo zaprasza do udziału w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2013 roku
    Więcej...

Wójt Gminy Ryjewo ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wyszczególnionych poniżej położonych w miejscowości Benowo oraz Ryjewo
    Więcej...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA
    Więcej...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA
    Więcej...

OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Ryjewo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do przejęcia
    Więcej...

Wójt Gminy Ryjewo ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
    Więcej...

WÓJT GMINY RYJEWO PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
    Więcej...

WÓJT GMINY RYJEWO PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
    Więcej...

Wójt Gminy Ryjewo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
    Więcej...

Wójt Gminy Ryjewo ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
    Więcej...

Wójt Gminy Ryjewo ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wyszczególnionych poniżej położonych w Straszewie oraz Jarzębinie
    Więcej...

Wójt Gminy Ryjewo ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Straszewie
    Więcej...

WÓJT GMINY RYJEWO ZAPRASZA DO UDZIAŁU W OTWARTYM KONKURSIE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2014 ROKU
    Więcej...

2014


    Więcej...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
    Więcej...

Wójt Gminy Ryjewo ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Benowo
    Więcej...

Wójt Gminy Ryjewo ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Straszewie
    Więcej...

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do wydzierżawienia 2014 r.
    Więcej...

© 2003 Internet-Info