BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Archiwum
Ilość odsłon: 17558

Gmina Ryjewo, reprezentowana przez Wójta Gminy Ryjewo, 82-420 Ryjewo, ul. Lipowa 1, tel. 055 2774234, fax 055 2774321, powiat kwidzyński, województwo pomorskie,
o g ł a s z a przetarg nieograniczony na: Remont dróg gminnych.
    Więcej...

Gmina Ryjewo, reprezentowana przez Wójta Gminy Ryjewo, 82-420 Ryjewo, ul. Lipowa 1,
82-420 Ryjewo, tel. 055 2774234, fax 055 2774321, powiat kwidzyński, województwo pomorskie o g ł a s z a przetarg nieograniczony na :
Udzielenie kredytu bankowego w wysokości - 837 800,00 zł.
    Więcej...

Gmina Ryjewo, reprezentowana przez Wójta Gminy Ryjewo, 82-420 Ryjewo, ul. Lipowa 1, tel. 055 2774234, fax 055 2774321, powiat kwidzyński, województwo pomorskie,
o g ł a s z a przetarg nieograniczony na: Dowóz uczniów do szkół.
    Więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Ryjewo, reprezentowana przez Wójta Gminy Ryjewo, 82-420 Ryjewo, ul. Lipowa 1, tel. 055 2774234, fax 055 2774321, powiat kwidzyński, województwo pomorskie,
o g ł a s z a przetarg nieograniczony na: Remont budynku przedszkola w Ryjewie.
    Więcej...

Ryjewo - 02. 06. 2005r.
Nr ZP341-5/PN/05

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Ryjewo, reprezentowana przez Wójta Gminy Ryjewo, 82-420 Ryjewo, ul. Lipowa 1, tel. 055 2774234, fax 055 2774321, powiat kwidzyński, województwo pomorskie,
o g ł a s z a przetarg nieograniczony na: Remont drogi gminnej w Ryjewie przy ul. Łąki.
Wspólny słownik zamówień publicznych : 45.23.31.42-6
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie zamawiającego, pok. Nr 18, w godz. od 8,00 do godz. 15,00 w dniach pracy Urzędu Gminy w Ryjewie.
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest Celina Kozłowska, siedziba zamawiającego, pok. Nr 18, tel. 055 2774234, wew. 39.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza w niniejszym postępowaniu przetargowym składania ofert wariantowych.
Termin realizacji zamówienia: 60 dni od podpisania umowy.
Wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro .
Warunki wymagane od wykonawców:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
- nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;
- spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne wymagania określone w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia .
Oferta powinna być sporządzona zgodnie z treścią druku formularz oferty i zawierać:
- kosztorys ofertowy;
- oświadczenie zgodne z treścią art. 22 i art. 24, ustawy Prawo zamówień publicznych;

Kryteria oceny ofert:
CENA oferty – 100 %.
Miejsce składania ofert – Urząd Gminy Ryjewo ul. Lipowa 1, 82-420 Ryjewo,
woj. pomorskie.
Termin składania ofert upływa dnia 24. 06. 2005 roku o godz. 12,00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 24. 06. 2005 roku o godz. 12,30, w siedzibie zamawiającego, pok. Nr 13.
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.


Wójt Gminy Ryjewo

Józef Gutowski
    Więcej...

Nr ZP 341-6/PN/05 Ryjewo – 02. 06. 2005r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Gmina Ryjewo, reprezentowana przez Wójta Gminy Ryjewo, 82-420 Ryjewo, ul. Lipowa 1,
82-420 Ryjewo, tel. 055 2774234, fax 055 2774321, powiat kwidzyński, województwo pomorskie
o g ł a s z a przetarg nieograniczony na :
Udzielenie kredytu bankowego w wysokości - 837 800,00 zł.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie zamawiającego,
pok. Nr 18, w godz. od 8,00 do godz. 15,00, w dniach pracy Urzędu Gminy w Ryjewie.
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest Celina Kozłowska,
Urząd Gminy w Ryjewie, pok. Nr 18, tel. 0552774234, wew. 39, fax 0552774321.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza w niniejszym postępowaniu przetargowym składania ofert wariantowych.
Termin realizacji zamówienia do 20 grudnia 2005 roku.
Warunki wymagane od wykonawców:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności.
Przedmiot działalności wykonawcy musi być zgodny z przedmiotem zamówienia -
działalność bankowa.
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24, ustawy prawo zamówień publicznych.
5) zaakceptują wszystkie wymagania zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Oferta powinna być sporządzona zgodnie z treścią Formularza Oferty i zawierać:
Cenę wyrażoną procentowo ( wysokość marży bankowej i prowizji ).
Do oferty należy dołączyć :
- oświadczenie zgodne z treścią art. 22 i art. 24, ustawy Prawo zamówień publicznych;
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. CENA OFERTY - 100 %.
Na cenę składa się:
a) oprocentowanie kredytu - 90 %
b) prowizja - 10 %
Miejsce składania ofert – Urząd Gminy w Ryjewie, 82-420 Ryjewo, ul. Lipowa 1, sekretariat.
Termin składania ofert upływa dnia 21 czerwca 2005 roku o godz. 12,00.
Otwarcie ofert nastąpi 21 czerwca 2005 roku o godz. 12,3 0, w siedzibie zamawiającego,
pok. Nr 13.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Wójt Gminy Ryjewo
Józef Gutowski
    Więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryjewie, 82-420 Ryjewo, Lipowa 1, tel./fax 055 277 4293, powiat kwidzyński, województwo pomorskie o g ł a s z a przetarg nieograniczony na:
DOŻYWANIE DZIECI W SZKOLE PODSTWOWEJ W STRASZEWIE
    Więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie, 82-420 Ryjewo, Lipowa 1, tel./fax 055 277 4293, powiat kwidzyński, województwo pomorskie o g ł a s z a przetarg nieograniczony na:
DOŻYWANIE DZIECI W SZKOLE PODSTWOWEJ W STRASZEWIE
    Więcej...

Ryjewo, dnia 26.06.2006r.Nr. ZP – 341/3/PN/06OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
    Więcej...

Ryjewo, dnia 14.07.2006rNr. ZP – 341/3/PN/06OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Gmina Ryjewo reprezentowana przez Wójta Gminy Ryjewo ,82-400 Ryjewo, ul Lipowa 1 tel 055 2774234, fax 0552774321, powiat kwidzyński, województwo pomorskie o g ł a s z a przetarg nieograniczony na remont ulicy Wiejskiej w Ryjewie
Wspólny słownik Zamówień publicznych 45233220-7
Specyfikację istotnych warunków zamówienia umieszczona została w portalu Urzędu zamówień publicznych oraz na stronie internetowej zamawiającego..
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest Pan Andrzej Kozik, siedziba zamawiającego , pok. Nr. 1a tel. 055 2774234 wew. 42
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza w niniejszym postępowaniu przetargowym składania ofert wariantowych.
Termin realizacji zamówienia; 30 dni od podpisania umowy.
Wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki;
- nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;
- spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne wymagania określone w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z treścią druku formularz oferty i zawierać:
- kosztorys ofertowy
- oświadczenie zgodne z treścią art.22 i art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych;

Kryteria oceny ofert
CENA oferty - 100%
Miejsce składania ofert – Urząd Gminy Ryjewo, ul.Lipowa1, 82-420 Ryjewo, województwo pomorskie.
Termin składania ofert upływa dnia 7 sierpnia 2006r. Do godz. 11,00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 7 sierpnia 2006r. o godz. 12,00 w siedzibie zamawiającego, pok. 1a.
Termin związania z ofertą 30 dni.
Wójt Gminy Ryjewo

Józef Gutowski
    Więcej...

Nr ZP – 341/8/PN/06OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMGmina Ryjewo reprezentowana przez Wójta Gminy Ryjewo ,82-400 Ryjewo, ul Lipowa 1 tel 055 2774234, fax 0552774321, powiat kwidzyński, województwo pomorskie o g ł a s z a przetarg nieograniczony na " Remont zabytkowego budynku przedszkola w Ryjewie-."

    Więcej...

Nr. ZP – 341/7/PN/06OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMGmina Ryjewo reprezentowana przez Wójta Gminy Ryjewo ,82-400 Ryjewo, ul Lipowa 1 tel 055 2774234, fax 0552774321, powiat kwidzyński, województwo pomorskie o g ł a s z a przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w wys. 980.000,- zł w celu sfinansowania wydatków bieżących Gminy Ryjewo

    Więcej...

Ryjewo, dnia 27.09.2006 r.

.

Nr. ZP – 341/9/PN/06OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Gmina Ryjewo reprezentowana przez Wójta Gminy Ryjewo ,82-400 Ryjewo, ul Lipowa 1 tel. 055 2774234, fax 0552774321, powiat kwidzyński, województwo pomorskie o g ł a s z a przetarg nieograniczony na budowę trybuny sportowej na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Ryjewie.

    Więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Rozbudowa lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowości Watkowice Duże, Watkowice Małe
Klecerwko

    Więcej...

Ryjewo dnia 08.12..2006r.
Nr. ZP – 341/10/PN/06OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Gmina Ryjewo reprezentowana przez Wójta Gminy Ryjewo ,82-400 Ryjewo, ul Lipowa 1 tel 055 2774234, fax 0552774321, powiat kwidzyński, województwo pomorskie o g ł a s z a przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy wraz z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Ryjewie.

    Więcej...

© 2003 Internet-Info