BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Prawo miejscowe
Ilość odsłon: 100423

UCHWAŁA Nr II / 5 / 02

Rada Gminy Ryjewo
z dnia 11 grudnia 2002 roku

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania
Ścieków na terenie Gminy Ryjewo.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr II/7/02
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 11 grudnia 2002 roku

w sprawie: podatku od nieruchomości na rok 2003 oraz wprowadzenia
zwolnień w tym podatku.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr II/8/02
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 11 grudnia 2002 roku
w sprawie: stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności
i sposobu jego poboru w 2003 roku oraz wprowadzenia zwolnień
w tym podatku.
    Więcej...

Uchwała Nr II/10//02
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 11 grudnia 2002r.
w sprawie: ustalenia wzoru informacji podatku od nieruchomości , wzoru deklaracji na
podatek od nieruchomości, deklaracja na podatek rolny, informacja w
sprawie podatku rolnego, deklaracja na podatek leśny.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr III/24/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 5 lutego 2003 roku
w sprawie: dokonania zmian w Statucie Gminy Ryjewo.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr IV/27/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 12 marca 2003 roku

w sprawie określenia wysokości opłat administracyjnych za czynności urzędowe
    Więcej...

UCHWAŁA Nr IV/28/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 12 marca 2003 roku
w sprawie: poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów w drodze
inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za
inkaso.
    Więcej...

U C H W A Ł A Nr V / 37 / 03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 23 kwietnia 2003 roku


w sprawie: trybu udzielania dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów
publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania
zleconego zadania.
    Więcej...

Uchwała NrV/43/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 23 kwietnia 2003r.
w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr V/45/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 23 kwietnia 2003 roku

w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Barcice.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr V/46/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 23 kwietnia 2003 roku

w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Benowo.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr V/47/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 23 kwietnia 2003 roku

w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Borowy Młyn.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr V/48/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 23 kwietnia 2003 roku

w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Jałowiec.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr V/49/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 23 kwietnia 2003 roku

w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Jarzębina.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr V/50/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 23 kwietnia 2003 roku

w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Mątowskie Pastwiska.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr V/51/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 23 kwietnia 2003 roku

w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Pułkowice.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr V/52/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 23 kwietnia 2003 roku

w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Rudniki.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr V/53/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 23 kwietnia 2003 roku

w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Ryjewo.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr V/54/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 23 kwietnia 2003 roku

w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Straszewo.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr V/55/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 23 kwietnia 2003 roku

w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Trzciano.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr V/56/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 23 kwietnia 2003 roku

w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Watkowice.
    Więcej...

Uchwała Nr VII/60/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 25 czerwca 2003 roku

w sprawie: udzielenia wytycznych Wójtowi Gminy Ryjewo w przedmiocie ustalania zasad
wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży,prowadzenia
kontroli w zakresie przestrzegania zasad obrotu tymi napojami oraz określenia
zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy
Ryjewo.
    Więcej...

Uchwała Nr XI/ 83/ 03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 29 października 2003r.

w sprawie : zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ryjewo.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XII/86/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 4 grudnia 2003 roku

w sprawie: podatku od nieruchomości na rok 2004 oraz wprowadzenia
zwolnień w tym podatku.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XII/87/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie: stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności
i sposobu jego poboru w 2004 roku oraz wprowadzenia zwolnień
w tym podatku.
    Więcej...

Uchwała Nr XII / 88 / 03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie : podatku od środków transportowych na 2004 rok
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XII/90/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie: poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów w drodze
inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za
inkaso.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XII/91/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 4 grudnia 2003 r.

w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXIII/237/01 Rady Gminy w Ryjewie
z dnia 14 listopada 2001 roku, w sprawie dokonania zwolnień
w podatku od środków transportowych.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIII/105/03

Rady Gminy Ryjewo
z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Ryjewo.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIV/108/04
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 3 lutego 2004 roku

w sprawie: dokonania zmian w treści uchwały Nr V/37/03 Rady Gminy Ryjewo z dnia
23 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu udzielania dotacji podmiotom nie zaliczanym
do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli
wykonywania zleconego zadania.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIV/109/04
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 3 lutego 2004 roku
w sprawie: dokonania zmian w treści uchwały Nr XII/89/03 Rady Gminy Ryjewo z dnia
4 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, terminów
płatności oraz sposobu jej poboru.
    Więcej...

Uchwała Nr XV/113/04
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 31 marca 2004r.

w sprawie: przekształcenia i nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Ryjewie.
    Więcej...

Uchwała Nr XV/114/04
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 31marca 2004r.

w sprawie: przekształcenia i nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą
Gminna Biblioteka Publiczna w Ryjewie.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XV/117/04
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 31 marca 2004 roku
w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej
w Ryjewie w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr XVII/134/04
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 31 maja 2004r.

w sprawie : określenia zasad w zakresie nabywania , zbywania i obciążania
nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVII/138/04
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 31 maja 2004 roku

w sprawie: szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom
niepublicznym prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVII/140/04
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 31 maja 2004 rokuw sprawie: szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Ryjewo
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVII/141/04
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 31 maja 2004
w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ryjewo
na lata 2004 – 2010
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVII/142/04
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 31 maja 2004

w sprawie: uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Ryjewo
na lata 2004-2010.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXII/ 167 /04
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 8 grudnia 2004 roku

w sprawie : obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXII/168/04
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 8 grudnia 2004 roku
w sprawie: podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia
zwolnień w tym podatku.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXII / 169 / 04
RADY GMINY RYJEWO
z dnia 8 grudnia 2004 r.
w sprawie : stawek podatku od środków transportowych
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXII/170/04
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 8 grudnia 2004 roku
w sprawie: stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności
i sposobu jego poboru oraz wprowadzenia zwolnień
w tym podatku.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXII/171/04
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 8 grudnia 2004 roku
w sprawie: dokonania zmian w treści uchwały Nr XII/90/03 Rady Gminy
Ryjewo z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie poboru od osób
fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
nieruchomości i podatku od posiadania psów w drodze inkasa
oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXII/172/04
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 8 grudnia 2004 roku

w sprawie: określenia wysokości opłaty administracyjnej pobieranej za wypisy i wyrysy z
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXII/173/04
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 8 grudnia 2004r.

w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
na terenie Gminy Ryjewo.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXIII/182/04
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 30 grudnia 2004 roku
w sprawie: uchwalenia obowiązującego w 2005 roku Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXIV/190/05
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 2 lutego 2005 roku

w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych
na terenie gminy Ryjewo.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXIV/191/05
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 2 lutego 2005 roku

w sprawie: podziału gminy na stałe obwody głosowania.
    Więcej...

Uchwała Nr XXV /196 /05
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 30 marca 2005 r.

w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

    Więcej...

Uchwała Nr XXV/199/05
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 30 marca 2005 r.


w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności
gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych
(nie będących jednak zobowiązaniami podatkowymi) a nadto
udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, jak również
ustalenia organu uprawnionego do dokonywania tych czynności
    Więcej...

Uchwała Nr XXVII/213/05
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 22 czerwca 2005r.


w sprawie : utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy
Społecznej w Ryjewie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 25 września 2005r.
    Więcej...

Uchwała Nr XXVII/214/05
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 22 czerwca 2005r.


w sprawie : utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy
Społecznej w Ryjewie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu na dzień
9 października 2005r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXIX/226/05
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 5 października 2005 roku

w sprawie: szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji placówkom niepublicznym
prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXI/238/05
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 30 listopada 2005 roku


w sprawie : ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,
za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia
a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny pondwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXI/239/05
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 30 listopada 2005 roku

w sprawie: sposobu ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXI/240/05
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 30 listopada 2005 roku.

w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia
zwolnień w tym podatku.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXI/241/05
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 30 listopada 2005

w sprawie: ustalenia stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności
i sposobu jego poboru oraz wprowadzenia zwolnień
w tym podatku.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXI/242/05
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 30 listopada 2005 roku.
w sprawie : ustalenia stawek podatku od środków transportowych .
    Więcej...

Uchwała Nr XXXI/243/05
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 30 listopada 2005 rokuw sprawie: ustalenia wzoru informacji podatku od nieruchomości , wzoru deklaracji
na podatek od nieruchomości, deklaracja na podatek rolny, informacja w
sprawie podatku rolnego, deklaracja na podatek leśny.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXI/249/05
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 30 listopada 2005 roku

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Barcice,
Benowo, Borowy Młyn, Jałowiec, Jarzębina, Mątowskie Pastwiska, Pułkowice,
Rudniki, Ryjewo, Straszewo, Trzciano i Watkowice w sprawie nadania
statutów sołectw.
    Więcej...

Uchwała Nr XXXI/251/05 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wrzosowa " obejmującego obszar przy ul.Wrzosowej w Ryjewie, działki nr 1 i nr 8
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXXII/253/05
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie: uchwalenia obowiązującego w 2006 roku Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy
Ryjewo.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXII/254/05
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 28 grudnia 2005 r.


w sprawie: szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Ryjewo.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXXIII/256/06
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 15 lutego 2006 rokuw sprawie: ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na
nieczystości ciekłe na terenie Gminy Ryjewo
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXIII /257/06
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 15 lutego 2006 roku


w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie gminy Ryjewo.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXIII/258/06
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 15 lutego 2006 roku

w sprawie: wyłapywania bezdomnych zwierząt (w szczególności psów i kotów) na terenie
Gminy Ryjewo.
    Więcej...

Uchwała Nr XXXIII/259/06
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 15 lutego 2006 r.


w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy Ryjewo
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXV/274/06
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 26 kwietnia 2006 roku


w sprawie: uchwalenia statutów sołectw Gminy Ryjewo.
    Więcej...

Uchwała Nr XXXV/275/06
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 26 kwietnia 2006 r.

w sprawie: uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXXV/276/06
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 26 kwietnia 2006 roku
w sprawie: uchwalenia obowiązującego w 2006 roku Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii
    Więcej...

Uchwała Nr XXXV/277/06
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 26 kwietnia 2006 r.


w sprawie: podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic oraz liczby
radnych wybieranych w okręgu dla przeprowadzenia wyboru
radnych do Rady Gminy Ryjewo.
    Więcej...

Uchwała Nr XXXV/278/06
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 26 kwietnia 2006 r.

w sprawie: podziału gminy na stałe obwody głosowania.
    Więcej...

Uchwała Nr XXXV / 279 / 06
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 26 kwietnia 2006 roku


w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty
należności pieniężnych Gminy Ryjewo oraz jej jednostek organizacyjnych,
do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz
wskazania organów do tego uprawnionych
    Więcej...

Uchwała Nr XXXVI/283/06
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 31 maja 2006 roku
w sprawie : dokonania zmiany treści uchwały Nr XXXIII/256/06 Rady Gminy Ryjewo
z dnia 15 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi
w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe na terenie
Gminy Ryjewo.
    Więcej...

Uchwała Nr XXXVII /287/06
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie: dokonania zmian w uchwale Nr XXXII/209/97 Rady Gminy Ryjewo
z dnia 30 grudnia 1997 w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu
Budżetowego „Pomezania” w Ryjewie.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXVIII/296/06
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 6 września 2006 roku

w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów
samorządu terytorialnego.
    Więcej...

Uchwała Nr XXXVIII/297/06
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 6 września 2006 roku

w sprawie: ustalenia zasad sprawienia pogrzebu

    Więcej...

Uchwała Nr XXXIX/302/06
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 18 października 2006 rokuw sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restaura-torskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

    Więcej...

KADENCJA 2006-2010
    Więcej...

UCHWAŁA Nr II/6/06
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 6 grudnia 2006 roku
w sprawie : ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,
za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia
a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

    Więcej...

Uchwała Nr II / 7/ 06
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 6 grudnia 2006 roku.

w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia
zwolnień w tym podatku.

    Więcej...

UCHWAŁA Nr II/8/06
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 6 grudnia 2006 roku.
w sprawie : ustalenia stawek podatku od środków transportowych .

    Więcej...

UCHWAŁA Nr II / 9 /06
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 6 grudnia 2006 roku

w sprawie : obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

    Więcej...

UCHWAŁA Nr II/10/06
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 6 grudnia 2006 rokuw sprawie: przyjęcia na rok 2007 Programu Rozwiązywania Uzależnień dla
Gminy Ryjewo

    Więcej...

UCHWAŁA Nr III/18/06
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.

    Więcej...

UCHWAŁA Nr IV/28/07
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 31 stycznia 2007 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/18/06 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.

    Więcej...

UCHWAŁA Nr V/29/07
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie: uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ryjewo na lata 2007 – 2011”.

    Więcej...

U C H W A Ł A Nr V/31/07
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 28 lutego 2007 r.
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami Gminy Ryjewo.

    Więcej...

U C H W A Ł A Nr V/32/07
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 28 lutego 2007 r.

w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Ryjewo Nr XIII/105/03 z dnia 30 grudnia 2003 r w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ryjewo.

    Więcej...

UCHWAŁA Nr V/33/ 07
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 28 lutego 2007 roku


w sprawie : zmiany Uchwały Nr III/18/06 Rady Gminy Ryjewo z dnia
28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na rok 2007.

    Więcej...

Uchwała Nr VI/34/07 Rady Gminy Ryjewo
z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie: dokonania zmian w Uchwale Nr XV/113/04 Rady Gminy Ryjewo z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przekształcenia i nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Ryjewie.

    Więcej...

U C H W A ł A Nr VI/35/07 Rady Gminy Ryjewo
z dnia 30 marca 2007r.
w sprawie: poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

    Więcej...

Uchwała Nr VI/36/07
Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie przyjęcia statutu Urzędu Gminy w Ryjewie.
    Więcej...

Uchwała Nr VI/36/07 Rady Gminy Ryjewo
z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie przyjęcia statutu Urzędu Gminy w Ryjewie.

    Więcej...

UCHWAŁA Nr VII / 48 / 07 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30kwietnia 2007r. w sprawie : ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru.
    Więcej...

Uchwała Nr VII/49/07
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 30 kwietnia 2007 roku

w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki w treści załącznika do uchwały Nr VI / 35 / 07 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów w drodze oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
    Więcej...

Uchwała Nr X/74/07
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 29 sierpnia 2007r.

w sprawie określenia zasad w zakresie nabywania , zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu.

    Więcej...

Uchwała Nr X/75/07
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 29 sierpnia 2007 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/172/04 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości opłaty administracyjnej pobieranej za wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy.

    Więcej...

Uchwała Nr X/76/07
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 29 sierpnia 2007 roku

w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających
wysokość dodatków mieszkaniowych.

    Więcej...

U CHWAŁA Nr XIII /90 /07
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 26 września 2007r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.

    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIII / 91 /07
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 26 września 2007r.

w sprawie stawek opłaty od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.

    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIII/92/07Rady Gminy Ryjewo
z dnia 26 września 2007 roku.


w sprawie dokonania zmiany treści Uchwały Nr XXXV/274/06 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie: uchwalenia statutów sołectw Gminy Ryjewo.

    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIV/95/07
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 30 października 2007 roku
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.

    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIV/96/07
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 30 października 2007 roku
w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji placówkom niepublicznym prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne.
    Więcej...

Uchwała Nr XIV/97/07
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 30 października 2007 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego warunki dofinansowania kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach obszaru „A” programu pilotażowego pod nazwą: „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby
niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”.

    Więcej...

UCHWAŁA Nr XV/100/07
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ryjewo.

    Więcej...

UCHWAŁA Nr XV/101/07
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 28 listopada 2007 roku.
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych .

    Więcej...

Uchwała Nr XV/102/07
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr XXXIII/256/06 Rady Gminy Ryjewo z dnia 15 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługiw zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe na terenie Gminy Ryjewo.

    Więcej...

UCHWAŁA Nr XV/103/07
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ryjewo na rok 2008.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVI/111/07
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 20 grudnia 2007 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,
za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia
a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVI/112/07
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 20 grudnia 2007 roku

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.

    Więcej...

UCHWAŁA NR XVI/113/07
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie przyjęcia na rok 2008 Programu Rozwiązywania Uzależnień dla
Gminy Ryjewo

    Więcej...

Uchwała Nr XVI/114/07
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 20 grudnia 2007 roku

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych Gminy w odniesieniu do dożywiania dzieci oraz osób dorosłych.

    Więcej...

Uchwała Nr XVI/115/07
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 20 grudnia 2007r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVII / 120 / 08
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 7 lutego 2008 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji oraz załączników do deklaracji i
informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVII/ 121 / 08
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 7 lutego 2008 roku

w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr VI /35/07 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2007r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

    Więcej...

Uchwała Nr XVII/122/08
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 7 lutego 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia „Gminnego programu budowy i finansowania
przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych
zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Ryjewo”.

    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVII/123/08
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 7 lutego 2008 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,
za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia
a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVII/125/08
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 7 lutego 2008 roku

w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych prowadzonych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo.

    Więcej...

Uchwała Nr XVIII/134/08
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 12 marca 2008 roku

w sprawie uchwalenia lokalnego Programu udzielania stypendiów dla najlepszych uczniów
i studentów Gminy Ryjewo w celu wspierania edukacji uzdolnionej
młodzieży, zamieszkałej na terenie Gminy Ryjewo.

    Więcej...

Uchwała Nr XX/154/08
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 29 maja 2008 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
    Więcej...

Uchwała Nr XX/156/08
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 29 maja 2008 roku

w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr XXXII/209/97 Rady Gminy Ryjewo
z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu
Budżetowego „ Pomezania ” w Ryjewie.
    Więcej...

Uchwała Nr XXI/164/08
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 19 czerwca 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenia bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy

    Więcej...

Uchwała Nr XXI/168/08
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 19 czerwca 2008 roku
w sprawie dokonania zmiany w treści Lokalnego Programu udzielania stypendiów dla najlepszych uczniów i studentów Gminy Ryjewo w celu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Ryjewo - stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/134/08 Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 marca 2008 roku.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXIII/180/08
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 30 września 2008 roku.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją oraz realizujące nowe inwestycje na terenie Gminy Ryjewo w ramach pomocy de minimis.

    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXIII/181/08
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 30 września 2008r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia
zwolnień w tym podatku.

    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXIII/182/08
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 30 września 2008 roku.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/91/07 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 września 2007 r w sprawie stawek opłaty od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.

    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXIV/188/08
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 28 października 2008 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,
za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia
a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXIV/189/08
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 28 października 2008 roku.

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych .

    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXIV/190/08
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 28 października 2008 roku
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.

    Więcej...

Uchwała Nr XXV/199/08
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 3 grudnia 2008r.

sprawie dokonania zmiany w treści uchwały Nr X/74/07 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie określenia zasad w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu.

    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXVI/202/08
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.

    Więcej...

Uchwała Nr XXVII/214/09
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 24 lutego 2009r.
w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Ryjewo.

    Więcej...

Uchwała Nr XXVIII/219/09
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 25.03.2009

w sprawie dokonania zmian w treści Uchwały Nr XXIII/180/08 Rady Gminy
Ryjewo z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją oraz realizujące nowe inwestycje na terenie Gminy Ryjewo w ramach pomocy de minimis.

    Więcej...

Uchwała Nr XXXI/227/09
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 24 czerwca 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/100/07 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada
2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ryjewo

    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXIII / 232 / 09
RADY GMINY RYJEWO
Z dnia 2 września 2009 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ryjewo.

    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXVI/250/09
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 28 października 2009 rokuw sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,
za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia
a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXVII/254/09
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 9 listopada 2009 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia
zwolnień w tym podatku.

    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXVIII/258/09
RADY GMINY RYJEWO
z dnia 25 listopada 2009 r.

W sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO dla części miejscowości Ryjewo (fragment dz. nr 597/2 i 595).

    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXIX/262/09
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 29 grudnia 2009 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010.

    Więcej...

UCHWAŁA NR XL/274/10
RADY GMINY RYJEWO
z dnia 24 lutego 2010 r.
w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie.

    Więcej...

UCHWAŁA NR XL/275/10
RADY GMINY RYJEWO
z dnia 24 lutego 2010 r.
w sprawie upoważnienia organu gminnej jednostki organizacyjnej -Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ryjewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach
przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników
alimentacyjnych.

    Więcej...

UCHWAŁA NR XL/276/10
RADY GMINY RYJEWO
z dnia 24 lutego 2010 r.
w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do
publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Ryjewo.

    Więcej...

UCHWAŁA NR XLI/282/10
RADY GMINY RYJEWO
z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli

    Więcej...

UCHWAŁA NR XLI/288/10
RADY GMINY RYJEWO
z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO dla czę ści miejscowości
Ryjewo (dz. nr 597/4 i 595).

    Więcej...

UCHWAŁA NR XLI/290/10
RADY GMINY RYJEWO
z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkladania na raty należności
pieniężnych Gminy Ryjewo lub jej jednostek podległych, majacych charakter cywilnoprawny oraz wskazania
organów do tego uprawnionych.

    Więcej...

UCHWAŁA NR XLII/293/10
RADY GMINY RYJEWO
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ryjewo za rok 2009.

    Więcej...

UCHWAŁA NR XLII/294/10
RADY GMINY RYJEWO
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ryjewo.

    Więcej...

UCHWAŁA NR XLII/296/10
RADY GMINY RYJEWO
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie dokonania zmiany treści załącznika Nr 1 (zawiera on tekst Statutu) do uchwały NrXV/113/04 Rady Gminy Ryjewo z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przekształcenia i nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Gminny Ośrodek Kultury w Ryjewie.

    Więcej...

UCHWAŁA NR XLII/297/10
RADY GMINY RYJEWO
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie dokonania zmiany treści załącznika Nr 1 (zawiera on treść Statutu) do uchwały Nr XV/114/04 Rady Gminy Ryjewo z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przekształcenia i nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Gminna Biblioteka Publiczna w Ryjewie

    Więcej...

UCHWAŁA NR XLII/298/10
RADY GMINY RYJEWO
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu na dzień 20 czerwca 2010r.

    Więcej...

UCHWAŁA NR XLIII/303/10RADY GMINY RYJEWO
z dnia 25 maja 2010 r.
w sprawie dokonania zmiany treści Lokalnego Programu udzielania stypendiów dla najlepszych uczniów i studentów Gminy Ryjewo w celu wspierania edukacji
uzdolnionej młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Ryjewo – stanowiącego
załącznik do Uchwały Nr XVIII/134/08 Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 marca 2008 roku.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XLIV/307/10
RADY GMINY RYJEWO
z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic oraz liczby
radnych wybieranych w okręgu dla przeprowadzenia wyboru radnych do Rady
Gminy Ryjewo.

    Więcej...

UCHWAŁA NR XLIV/308/10
RADY GMINY RYJEWO
z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr XLI/282/10 Rady Gminy Ryjewo
z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli.

    Więcej...

UCHWAŁA NR XLIV/309/10
RADY GMINY RYJEWO
z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie przyjęcia statutu Zakładu Budżetowego „Pomezania” w Ryjewie.

    Więcej...


UCHWAŁA NR XLVII/325/10
RADY GMINY RYJEWO
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności
pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których
mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji.

    Więcej...

UCHWAŁA NR XLVII/326/10
RADY GMINY RYJEWO
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie utworzenia na obszarze gminy Ryjewo odrębnego obwodu głosowania dla
przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Ryjewo, Rady Powiatu Kwidzyn, Sejmiku
Województwa Pomorskiego oraz wyborów Wójta Gminy Ryjewo zarządzonych na
dzień 21 listopada 2010r.

    Więcej...

UCHWAŁA NR XLVIII/337/10
RADY GMINY RYJEWO
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/36/07 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30
marca 2007 r. w sprawie przyjęcia statutu Urzędu Gminy w Ryjewie.

    Więcej...

UCHWAŁA Nr XLVIII/341/10
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 27 października 2010 roku
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.

    Więcej...

Kadencja 2010 - 2014


    Więcej...

UCHWAŁA NR II/6/10
RADY GMINY RYJEWO
z dnia 13 grudnia 2010 r.
w sprawie w sprawie nadania Statutu publicznej szkole podstawowej o nazwie: Szkoła Podstawowa im. ks. Władysława Demskiego w Straszewie.

    Więcej...

Uchwała Nr XXIV/158/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłatyza gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
    Więcej...

Uchwała Nr XXIV/162/13 rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidlowości wykorzystania
    Więcej...

© 2003 Internet-Info